Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Επιτροπή Παρακολούθησης

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2021-2027 έχει ως αποστολή να παρακολουθεί την εφαρμογή του Προγράμματος και συγκροτείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4914/2022 (A’ 61) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» και ειδικότερα των άρθρων 29 και 63 (παρ. 12) αυτού.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2021-2027 συγκροτήθηκε με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνη Σπανού στις 19 Σεπτεμβρίου 2022 (ΦΕΚ)


Μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι:

  • Εκπρόσωποι των αρχών διαχείρισης, συντονισμού και πιστοποίησης
  • Εκπρόσωποι δημοσίων αρχών, επιτελικών μονάδων Υπουργείων και της ΜΟΔ Α.Ε.
  • Εκπρόσωποι της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Στερεάς Ελλάδας και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)
  • Εκπρόσωποι των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων
  • Εκπρόσωποι των ενδιάμεσων φορέων που διαχειρίζονται τμήματα του προγράμματος
  • Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
  • Εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου,
  • Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων,
  • Εκπρόσωπος της Αρχής Διαφάνειας,
  • Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κλπ.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης λειτουργεί με βάση τον εσωτερικό κανονισμό που εγκρίθηκε στην 1η Συνεδρίασή της.
 

Σχετικά αρχεία
Αρχείο
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Ι.2 ΕπΠα_ΕΠ_Εσωτερικος_κανονισμος_ΠΠ.pdf (692.1 KB) 692.1 KB
ΦΕΚ ΕΠΠΑ 2021 2027.pdf (145.96 KB) 145.96 KB