Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Σύσταση

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος  «Στερεά Ελλάδα» είναι Ειδική Υπηρεσία του άρθρου 7 του Ν. 4914/2022, με αρμοδιότητα, στη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των αναπτυξιακών παρεμβάσεων – έργων που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο :

  1. του ΕΠ «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020
  2. του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 (Ταμείο Συνοχής)
  3. του ΕΠ Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020 (ΕΠ ΠΑΑ 2014-2020)
  4. του Προγράμματος  «Στερεά Ελλάδα» 2021-2027

Οι αρμοδιότητες της ΕΥΔ Προγράμματος  «Στερεά Ελλάδα» περιγράφονται αναλυτικά στο Ν. 4914/2022, «Διαχείριση, έλεγχος  και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε. και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α/61/21.03.2022) καθώς και στην ΚΥΑ σύστασης της υπηρεσίας.

Προβολή αρχείου pdf
Σχετικά αρχεία
Αρχείο
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
ΝΟΜΟΣ 4914 2022.pdf (681.44 KB) 681.44 KB