Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανάπτυξη υποδομών υγείας, αναβάθμιση και επέκταση εξοπλισμού υγειονομικής περίθαλψης, στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) – (Νέες πράξεις)

Κωδικός πρόσκλησης
41
Πρόγραμμα
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027
Προϋπολογισμός
10.000.000,00 €
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
04.01. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την αναβάθμιση των μηχανισμών και υποδομών για τη στήριξη της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης και της κοινωνικοοινομικής ένταξης
Ειδικός στόχος
RSO4.5 Πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη (ΕΤΠΑ)
Δράση
4.5.1.1 - Υποδομές στον τομέα της υγείας
Έκδοση
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Στην ΠΣτΕ υπάρχουν ανάγκες στήριξης των δομών υγείας, της ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, της απομακρυσμένης περίθαλψης/φροντίδας, με έμφαση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ). Η ενίσχυση της ΠΦΥ αποτελεί προτεραιότητα, με τις επενδύσεις σε υποδομές και εξοπλισμό για τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα να περιορίζονται σε εθνικό επίπεδο στο 40% των πόρων ΕΤΠΑ για την Υγεία. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνονται στη χαρτογράφηση του τομέα σε περιφερειακό επίπεδο συμβάλλοντας και στην Εθνική Στρατηγική Υγείας 2021-2027 και ειδικότερα στον 3ο Στρατηγικό Στόχο της Στρατηγικής Υγείας για την περίοδο 2021-2027: «Αποτελεσματικότητα, Βιωσιμότητα και Ανθεκτικότητα του Δημόσιου Συστήματος Υγείας», στους Άξονες ΣΣ3: 3.4 Διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του συστήματος υγείας μέσω στοχευμένων επενδύσεων σε υποδομές και εξοπλισμό, 3.6 Βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης του τομέα υγείας μέσω εφαρμογής του θεσμού των «πράσινων» δομών υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, θα χρηματοδοτηθούν πράξεις για τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών ΠΦΥ και προνοσοκομειακής φροντίδας από τους φορείς που παρέχουν σχετικές υπηρεσίες. Ενδεικτικά αναφέρονται επενδύσεις σε υποδομές του τομέα υγείας ΠΦΥ που αφορούν: • στον εκσυγχρονισμό κτιριακών υποδομών υγειονομικών μονάδων πρωτοβάθμιας υγείας (Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, κ.α.). • στην προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη ελλείψεων ή για τον εκσυγχρονισμό υφισταμένου της ΠΦΥ.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Πρόσκληση 41 (1.03 MB) 1.03 MB
Συνημμένα Πρόσκλησης 41 (16.04 MB) 16.04 MB