Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Κωδικός πρόσκλησης
26
Πρόγραμμα
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027
Προϋπολογισμός
200.000,00.€.
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
04.02. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την αναβάθμιση των μηχανισμών και υπηρεσιών για τη στήριξη του ανθρωπίνου δυναμικού, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, της κοινωνικοοικονομικής ένταξης(...)
Ειδικός στόχος
ESO4.11 Ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες (ΕΚΤ+)
Δράση
4.2.11.7 - Κέντρα Κοινότητας
Έκδοση
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Η δράση αφορά στη συνέχιση της υποστήριξης λειτουργίας των δομών «Κέντρα Κοινότητας», τα οποία χρηματοδοτούνταν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020, μέχρι 31.12.2025, οπότε θα επανεξετασθεί η συνέχιση της συγχρηματοδότησης βάσει σχετικής μελέτης αξιολόγησης.

Τα Κέντρα Κοινότητας, μπορούν να συμπεριλαμβάνουν και τα εξής:

1. Λειτουργία Παραρτήματος / Παραρτημάτων για παροχή υπηρεσιών σε θύλακες/πληθυσμό Ρομά

2. Λειτουργία κινητής/ών μονάδας/ων για τον εντοπισμό και εξυπηρέτηση ατόμων απομακρυσμένων περιοχών.

3. Λειτουργία Παραρτήματος / Παραρτημάτων για την παροχή υπηρεσιών σε μετανάστες, αιτούντες/δικαιούχους διεθνούς και προσωρινής προστασίας κ.α.

Με βάση την οικεία ΚΥΑ, τα Κέντρα Κοινότητας έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή λειτουργίας τους. Ωφελούμενοι/ες της πράξης είναι οι πολίτες που διαβιούν στην περιοχή παρέμβασης των Κέντρων Κοινότητας, και κατά προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας ή διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, ηλικιωμένοι, ωφελούμενοι του Προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», καθώς και νόμιμα διαμένοντες μετανάστες, αιτούντες/δικαιούχοι διεθνούς και προσωρινής προστασίας, άτομα με αναπηρία, Ρομά και γενικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Ανάλογα με τις ιδιαίτερες τοπικές ανάγκες και περιστάσεις, η δράση κάθε «Κέντρου Κοινότητας» δύναται να εστιάζει περισσότερο σε μια ή περισσότερες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται οι υπόλοιπες. Στο πλαίσιο αυτό ο κάθε Δικαιούχος θα υποβάλλει πρόταση με περιγραφή του τρόπου λειτουργίας και στελέχωσης του Κέντρου Κοινότητας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της σχετικής ΚΥΑ και του Οδηγού Εφαρμογής, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της. Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι στην πρότασή τους θα περιγράψουν τον τρόπο με τον οποίο το «Κέντρο Κοινότητας» δραστηριοποιείται στα τρία παρακάτω πεδία: • Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών • Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές • Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων. Ο Δικαιούχος θα πρέπει να αιτιολογήσει και να τεκμηριώσει την αναγκαιότητα συνέχισης της συγχρηματοδότησης του Κέντρου Κοινότητας αναφέροντας στοιχεία για τις παρεχόμενες υπηρεσίες από το ίδιο το ΚΚ ή άλλους φορείς καθώς και τα ειδικά χαρακτηριστικά και ανάγκες των ωφελουμένων /ομάδας στόχου στηνη περιοχή της παρέμβασης. Ο δικαιούχος μπορεί να αιτηθεί πρόσθετο προσωπικό είτε για την υπάρχουσα δομή είτε για νέο Παράρτημα Ρομά/ΚΕΜ εφόσον ανήκει στους προτεινόμενους Δήμους σύμφωνα με σχετικά έγγραφα και την σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπουργείων. Ο Δικαιούχος μπορεί επίσης να αιτηθεί πρόσθετο προσωπικό για τη δημιουργία κινητής μονάδας εφόσον το τεκμηριώνει.

Ο δυνητικός Δικαιούχος, θα πρέπει να υποβάλει στην πρόταση του:

1. Περιγραφή της κτιριακής υποδομής και του εξοπλισμού

2. Τεκμηρίωση της επάρκειας και της συμβατότητας σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο Έντυπο 1b_Ο.I.1_1_ΠΑΡΑΡΤ_II_ΠΡΟΣΒ_ΑΜΕΑ 21-27_v1_141122

3. Περιγραφή της στελέχωσης της δομής και της διαδικασίας πρόσληψης πρόσθετου προσωπικού εφόσον τεκμηριωμένα απαιτείται (τα κριτήρια πρόσληψης ορίζονται στο άρθρο 74 του Ν. 4430/2016, όπως ισχύει). Τα στελέχη παρέχουν υπηρεσίες που εξυπηρετούν αποκλειστικά την λειτουργία και τον σκοπό της δομής. Ο αριθμός και οι ειδικότητες του απασχολούμενου προσωπικού θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ με αριθμ. Δ14.49744/16.05.2023 (ΦΕΚ Β΄3322/19.05.2023)

4. Ανάλυση του προϋπολογισμού και της συνολικής στελέχωσης (υφιτάμενης και νέας) σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο

5. Σχέδιο Δημοσιότητας και Σχέδιο Δικτύωσης 6. Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον θεσμικό πλαίσιο και στον Οδηγό Εφαρμογής

Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Πρόσκληση 26 (1.11 MB) 1.11 MB
Συνημμένα Πρόσκλησης 26 (13.87 MB) 13.87 MB