Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Κατασκευή οδών για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας της ΠΣΤΕ- Στάδιο Α

Κωδικός πρόσκλησης
32
Πρόγραμμα
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027
Προϋπολογισμός
9.485.503,00 €
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
03. Ενίσχυση της συνδεσιμότητας της περιφέρειας
Ειδικός στόχος
RSO3.2 Βιώσιμες μεταφορές (ΕΤΠΑ)
Δράση
3.2.1.1- Κατασκευή οδών για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας της ΠΣΤΕ- Στάδιο Α
Έκδοση
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης θα υλοποιηθούν έργα που καταγράφονται ως αναγκαία από το ΣΠΕΜ, με βάση το βαθμό
ωριμότητας των παρεμβάσεων και τις χρηματοδοτικές δυνατότητες του Προγράμματος Στερεά Ελλάδα 2021-2027. Στο
πλαίσιο της νέας ΠΠ, πρώτη προτεραιότητα για την ΠΣΤΕ αποτελεί η ολοκλήρωση του έργου «Βελτίωση Οδικού Άξονα
Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο, Τμήμα: Τέλος Παράκαμψης Γραβιάς- Ισόπεδος Κόμβος Μεταλλείων Βωξίτη», προϋπολογισμού
9.485.502,32€ το οποίο έχει ενταχθεί στο ΠΕΠ 2014-2020 με MIS 5021489 και Δικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία
Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών.
Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην ένταξη της ανωτέρω πράξης στο Πρόγραμμα "Στερεά Ελλάδα" 2021-2027 για την
οποία απαιτείται, για λόγους διαχειριστικούς, η απόσυρσή της από το ΕΠ "Στερεά Ελλάδα" 2014-2020, σύμφωνα με το
σχετικό Σχέδιο Δράσης, και πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.
Η Δράση αφορά στην αναβάθμιση του τμήματος Τέλος Παράκαμψης Γραβιάς - Ισόπεδος Κόμβος Μεταλλείων Βωξίτη
του οδικού άξονα Λαμία - Ιτέα - Αντίρριο συνολικού μήκους 4,70km. Στόχος είναι η αναβάθμιση του μεταφορικού οδικού
δικτύου για την καλύτερη διάχυση των αναπτυξιακών προοπτικών σε όλη την Περιφέρεια. Η ενίσχυση των μεταφορών
θα μπορέσει να δώσει μια ώθηση σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας για να αξιοποιήσουν τις ενδογενείς αναπτυξιακές
τους δυνατότητες.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Πρόσκληση 32 (466.68 KB) 466.68 KB
Συνημμένα Πρόσκλησης 32 (23.82 MB) 23.82 MB