Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Κατασκευή / Βελτίωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων – Τμηματοποιημένες Πράξεις

Κωδικός πρόσκλησης
57
Πρόγραμμα
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027
Προϋπολογισμός
7.378.542,23 €
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
02. Διασφάλιση της περιβαλλοντικής αειφορίας, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων
Ειδικός στόχος
RSO2.5 Βιώσιμα ύδατα (ΕΤΠΑ)
Δράση
2.5.2_1- Κατασκευή / Βελτίωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων – Τμηματοποιημένες Πράξεις
Έκδοση
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η ολοκλήρωση υποδομών διαχείρισης υγρών αποβλήτων
(εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων ή και δίκτυα αποχέτευσης) που συνεισφέρουν στην κάλυψη των αναγκών
της Περιφέρειας σύμφωνα με το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Λυμάτων Οικισμών
Προτεραιότητας Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ. Ειδικότερα, αφορά σε πράξεις των οποίων τμήμα Α΄ υλοποιήθηκε κατά την
ΠΠ 2014-2020 και απαιτείται, προκειμένου να καταστούν πλήρεις και λειτουργικές, η χρηματοδότηση και
υλοποίηση τμήματος Β κατά την ΠΠ 2021-2027. Οι εν λόγω υποδομές προβλέπονται του λαμβάνοντας υπόψη στο
Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Λυμάτων Οικισμών Προτεραιότητας Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για
την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Συγκεκριμένα, αφορά στην ένταξη της Φάσης Β' στο Πρόγραμμα "Στερεά Ελλάδα" 2021-2027, τμηματοποιημένων
πράξεων του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, οι οποίες εμπίπτουν στo άρθρo118α των Κανονισμών (ΕΕ) 1060/2021
και 2022/2039 – FAST CARE. Επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση είναι δύο πράξεις, της ΔΕΥΑ Λιβαδειάς
[«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.)
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ», κωδ. ΟΠΣ 5007265] και του Δήμου Καρύστου («ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥ», κωδ. ΟΠΣ 5010174).

Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Πρόσκληση 57 (1.12 MB) 1.12 MB
Συνημμένα Πρόσκλησης 57 (11.02 MB) 11.02 MB