Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Επικαιροποίηση Στρατηγικών ΟΧΕ-ΒΑΑ του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

Πρόγραμμα
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027
Προϋπολογισμός
64.000.000,00
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
05. Ενίσχυση της χωρικής συνοχής στις αστικές περιοχές και την ενδοχώρα της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Ειδικός στόχος
RSO5.1 Ολοκληρωμένη ανάπτυξη στις αστικές περιοχές (ΕΤΠΑ)
Έκδοση
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Σύμφωνα με την στρατηγική του Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2021-2027, στον τομέα της Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης, ήδη από την προγραμματική περίοδο 2014-2020, αναγνωρίστηκε η ανάγκη για την
αποκατάσταση του οικονομικού ιστού των πόλεων και της λειτουργίας τους ως κινητήριες δυνάμεις στην
ευρύτερη περιοχή επιρροής, η αντιστροφή της κοινωνικής και περιβαλλοντικής υποβάθμισης ιδίως
περιοχών συγκέντρωσης μειονεκτικών κοινωνικών ομάδων, υποβαθμισμένων εμπορικών κέντρων και
εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών/ βιοτεχνικών/ επαγγελματικών ζωνών, η αντιμετώπιση των κοινωνικών
συνεπειών της κρίσης με αναζωογόνηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ανασυγκρότηση των
κοινωνικών υποδομών, η προώθηση της σύνδεσης καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο αστικό
περιβάλλον, η αντιστροφή της αστικής διάχυσης, η ανάκτηση του δημόσιου χώρου. Τέτοιες προκλήσεις
εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι αστικές περιοχές της Περιφέρειας.