Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας ΕΚΤ

Κωδικός πρόσκλησης
37
Πρόγραμμα
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027
Προϋπολογισμός
980.000,00 €
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
06.02. Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+
Ειδικός στόχος
TA36(4) Τεχνική Βοήθεια Άρθρου 36(4)
Δράση
6.02 Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ
Έκδοση
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Η πρόσκληση αφορά στην υποβολή προτάσεων για υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας και ειδικότερα ενεργειών για ενημέρωση και επικοινωνία/δημοσιότητα για τις παρεμβάσεις του προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» 2021-2027 που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), για εκπόνηση μελετών/ σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης του προγράμματος /συλλογή δεδομένων καθώς και για υποστήριξη της διαχείρισης και υλοποίησης των παρεμβάσεων του υπόψη Ταμείου. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της πρόσκλησης και σύμφωνα με την εξειδίκευση της δράσης 06.02 ’Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας ΕΚΤ’’, μπορούν να χρηματοδοτηθούν πράξεις που αφορούν στις εξής υποδράσεις: 6.02.1. Ενημέρωση και επικοινωνία: Α. Ενέργειες πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας του ΕΚΤ του προγράμματος και των επιμέρους παρεμβάσεών του, που απευθύνονται τόσο στους φορείς της Περιφέρειας (Περιφερειακές, τοπικές και λοιπές δημόσιες αρχές, κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι, επαγγελματικές οργανώσεις, Μ.Κ.Ο, οργανώσεις ΑμεΑ κλπ.), όσο και στους πολίτες οι οποίοι ωφελούνται έμμεσα ή άμεσα από το πρόγραμμα. Β. Ενέργειες ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων και της κοινής γνώμης σχετικά με όλες τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης των παρεμβάσεων του προγράμματος με παροχή δυνατότητας πρόσβασης και συμμετοχής τους σε αυτές, σύσταση και παρακολούθηση της εταιρικής σχέσης του προγράμματος κλπ. Δ. Εξειδίκευση και εφαρμογή της Στρατηγικής Επικοινωνίας του Προγράμματος - Επικοινωνιακά Σχέδια Δράσης. Ε. Ανταλλαγή / διάδοση καλών πρακτικών. 6.02.2: Υποστήριξη της διαχείρισης και υλοποίησης των παρεμβάσεων ΕΚΤ Α. Υποστήριξη κατά την εξειδίκευση των δράσεων, την αξιολόγηση των προτάσεων για ένταξη, την παρακολούθηση της υλοποίησης και τη διοικητική ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων συμπεριλαμβανομένων αυτών του ΕΠ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020. Β. Υποστήριξη της διενέργειας των προβλεπόμενων για τις παρεμβάσεις του ΕΚΤ του Προγράμματος ελέγχων και επιθεωρήσεων . Γ. Διοργάνωση τεχνικών συναντήσεων. Δ. Συνδρομή Δικαιούχων στην προετοιμασία και υλοποίηση των έργων τους στο πλαίσιο του ΕΚΤ του προγράμματος. Ε. Υποστήριξη της διοίκησης και οργάνωσης της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτών οι επιλέξιμες δαπάνες, ενδεικτικά, μπορεί να αφορούν την παροχή υπηρεσιών συμβούλων για διοικητική ή/ και τεχνική συνδρομή της Δ.Α. και των δικαιούχων, οργάνωση/συμμετοχή σε συναντήσεις εργασίας/εκδηλώσεις/σεμινάρια, γενικά έξοδα λειτουργίας και έξοδα μετακινήσεων όπως αυτά καθορίζονται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, καθώς και προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού, προμήθεια/βελτίωση/αναβάθμιση τεχνολογικού εξοπλισμού, αγορά ή/και ανάπτυξη λογισμικού, προμήθεια/ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών κλπ συμπληρωματικά ως προς το Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια 2021-27», καθώς και ενέργειες συμμόρφωσης με αναγνωρισμένα (διεθνή και εθνικά) συστήματα διαχείρισης πχ ποιότητας στον τομέα διοίκησης και λήψης σχετικών πιστοποιήσεων.

6.02.3 : Αξιολόγηση και μελέτες, συλλογή δεδομένων Α. Εκπόνηση των αξιολογήσεων που προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021 /1060. Β. Σύνταξη εκθέσεων/μελετών εμπειρογνωμόνων σε εξειδικευμένα θέματα που αφορούν τις παρεμβάσεις ΕΚΤ του προγράμματος, μελέτες σχετικά με την αποφυγή διακρίσεων, με την κοινωνική ένταξη σε περιφερειακό επίπεδο, στατιστικές μελέτες, μελέτες για την προετοιμασία, ωρίμανση, βελτιστοποίηση και αποτίμηση παρεμβάσεων. Γ. Κατάρτιση Επιχειρησιακών Σχεδίων Δράσης, (π.χ. Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, Σχέδια Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης Περιοχών), οδηγών εφαρμογής κλπ, όπως κατά περίπτωση απαιτείται. Η δράση χρηματοδοτεί πράξεις που: 1 . θα είναι συμπληρωματικές με τις δράσεις του προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων» 2021-2027 2. η υλοποίησή τους θα λαμβάνει υπόψη το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας 3. θα λαμβάνουν υπόψη τα στοιχεία της Εθνικής Στρατηγικής Καταπολέμησης της Απάτης του ΕΣΠΑ (κεφ. 9, παρ. «Καταπολέμηση της Απάτης»).

Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Πρόσκληση 37 (1.08 MB) 1.08 MB
Συνημμένα Πρόσκλησης 37 (14.84 MB) 14.84 MB