Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δημιουργία Επέκταση και Εκσυγχρονισμός Μονάδων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης- τμηματοποιημένα έργα (phasing)

Κωδικός πρόσκλησης
33
Πρόγραμμα
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027
Προϋπολογισμός
1.297.305,23 €
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
04.01. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την αναβάθμιση των μηχανισμών και υποδομών για τη στήριξη της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης και της κοινωνικοοινομικής ένταξης
Ειδικός στόχος
RSO4.2 Υποδομές εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΤΠΑ)
Δράση
4.2.2.2 - Υποδομές για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Έκδοση
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Η δράση αφορά στην κατασκευή, βελτίωση, επέκταση και εκσυγχρονισμό των υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στην προμήθεια εξοπλισμού για την χρήση σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας βασισμένων στις ΤΠΕ. Νέες υποδομές και εξοπλισμός θα επιλέγονται μετά από αιτιολόγηση στη βάση της χαρτογράφησης των υφισταμένων υποδομών και των αναγκών της περιφέρειας και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την ασκούμενη πολιτική στον αντίστοιχο τομέα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στη χωροθέτηση της υποδομής (προσβασιμότητα, εξυπηρετούμενος πληθυσμός, δυνατότητα επέκτασης), στη σχέση κόστους- οφέλους, στην εξασφάλιση της πρόσβασης μαθητών με αναπηρία, δασκάλων με αναπηρία, καθηγητών με αναπηρία και γονέων/κηδεμόνων με αναπηρία και στην εξασφάλιση του απαραίτητου προσωπικού για την λειτουργία της. Η παρούσα Πρόσκληση αφορά στην ολοκλήρωση τμηματοποιημένων έργων του «ΠΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020» με αντικείμενο τη Δημιουργία Επέκταση και Εκσυγχρονισμό Μονάδων πρωτοβάθμιας - δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 και δύναται να αποτελέσουν έργα τμηματοποιημένα (phasing) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 118α του Κανονισμού (ΕΕ) 1060/2021. Ειδικότερα, πρόκειται για τη δράση με τίτλο "ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ", MIS 5021484 (ΠΠ 2014-2020) και δικαιούχο το Δήμο Χαλκιδέων, συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 3.236.230,23,00€, σύμφωνα με την αρ.2483/24-11-2020 (ΑΔΑ: ΩΩΥΣ7ΛΗ-ΚΔΨ) Απόφαση 1ης Τροποποίηση της Πράξης «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5021484 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020». Η διαδικασία αυτή έχει προβλεφθεί στο Σχέδιο Δράσης προόδου και ολοκλήρωσης του ΠΕΠ ΣτΕ 2014-2020, σύμφωνα με τις σχετικές Εγκυκλίους και Οδηγίες της ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Πρόσκληση 33 (499.32 KB) 499.32 KB
Συνημμένα Πρόσκλησης 33 (11.7 MB) 11.7 MB