Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανάπτυξη και Αναβάθμιση Μηχανισμού -Δομής Στήριξης Επιχειρήσεων

Κωδικός πρόσκλησης
40
Πρόγραμμα
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027
Προϋπολογισμός
1.176.471,00v€
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
01. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της οικονομίας μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου μετασχηματισμού της Περιφέρειας
Ειδικός στόχος
RSO1.1 Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας (ΕΤΠΑ)
Δράση
1.1.4 - Μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων, των ερευνητικών κέντρων και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Έκδοση
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Μέσω της δράσης επιδιώκεται η ενίσχυση και αναβάθμιση του ρόλου του Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ), που ήδη λειτουργεί στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΣΤΕ), με στόχο αυτό να αποτελέσει τον κεντρικό μηχανισμό υποστήριξης της εξειδίκευσης, εφαρμογής και παρακολούθησης της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. Ο εν λόγω μηχανισμός (ΚΥΕ) θα υποστηρίξει την αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας για την οργάνωση της Διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης σε περιφερειακό επίπεδο (περιφερειακή απόληξη της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης) συντονίζοντας Εθνικό και Περιφερειακό σύστημα διακυβέρνησης κι επιδιώκοντας την κινητοποίηση του παραγωγικού ιστού και την ενθάρρυνση των επιχειρήσεων της ΠΣΤΕ προκειμένου να συμμετέχουν στις σχετικές διαδικασίες. Επιπλέον, θα συμβάλει στην καταγραφή και παρακολούθηση των επιδόσεων της ΠΣΤΕ στους τομείς Έρευνας & Καινοτομίας για την εφαρμογή επιμέρους πολιτικών για την ανάδειξη του καινοτομικού χαρακτήρα της Περιφέρειας, στον συντονισμό και ενδυνάμωση όλων των φορέων του οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της ΠΣΤΕ και στη διαμεσολάβηση μεταξύ της ακαδημαϊκής/ερευνητικής κοινότητας και των επιχειρήσεων σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο με σκοπό την αύξηση των συμφωνιών μεταφοράς τεχνολογίας, τη συστηματική ανταλλαγή γνώσης και τη χρήση αποτελεσμάτων μελετών και ερευνών που θα υλοποιηθούν. Το ΚΥΕ θα βρίσκεται σε συνεχή διαβούλευση με τις επιχειρήσεις σε βασικές αλυσίδες αξίας, λειτουργώντας ως διαρκής μηχανισμός ανάδειξης νέων ιδεών και προετοιμασίας έργων με ερευνητικά – καινοτομικά αποτελέσματα. Παράλληλα, θα υποστηρίζει την Περιφέρεια στην παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και των δράσεων και θα εισηγείται διορθωτικές ενέργειες, ενώ θα συνεργάζεται με το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) και τους εθνικούς βραχίονες εφαρμογής και συντονισμού της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης, επιδιώκοντας την ανάδειξη των αναγκών σε επενδύσεις Έρευνας & Καινοτομίας των επιχειρήσεων της ΠΣΤΕ, ιδιαίτερα των μεγάλων επιχειρήσεων που λειτουργούν σε αυτή. Η δραστηριότητα του μηχανισμού στήριξης των επιχειρήσεων δεν αφορά σε παροχή υπηρεσιών σε αυτές, καθώς η δομή λειτουργεί υποστηρικτικά ως προς το σύστημα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της ΠΣΤΕ.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Πρόσκληση 40 (676.83 KB) 676.83 KB
Συνημμένα Πρόσκλησης 40 (2.58 MB) 2.58 MB