Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αναβάθμιση εξοπλισμού ΑΕΙ

Κωδικός πρόσκλησης
45
Πρόγραμμα
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027
Προϋπολογισμός
3.000.000,00 €
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
04.01. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την αναβάθμιση των μηχανισμών και υποδομών για τη στήριξη της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης και της κοινωνικοοινομικής ένταξης
Ειδικός στόχος
RSO4.2 Υποδομές εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΤΠΑ)
Δράση
4.1.2.6 - Υποδομές για τριτοβάθμια εκπαίδευση
Έκδοση
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Η δράση αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας για τις δομές της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού ΤΠΕ και του εξοπλισμού για την ισότιμη πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ΑμεΑ σε συμφωνία με την χαρτογράφηση των αναγκών του τομέα. Η χαρτογράφηση περιλαμβάνει τον υφιστάμενο εξοπλισμό σε βάθος επταετίας ανεξάρτητα από την πηγή χρηματοδότησης καθώς και νέες ανάγκες εξοπλισμού προκειμένου να διευκολυνθεί εν γένει η εκπαιδευτική διαδικασία και η ποιότητα της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς. Η αποτύπωση των εν λόγω αναγκών πραγματοποιήθηκε βάσει ανάλυσης χάσματος/αποκλίσεων (gap analysis) σε επίπεδο Ιδρύματος, για την περίοδο 2021-2027 σύμφωνα με την οποία προτεραιότητα αποτελούν:
• ο εξοπλισμός για την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (εκτυπωτές braille, εφαρμογές για audio books κλπ)
• ο εξοπλισμός για εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση και διαδικτυακή μάθηση και διά βίου μάθηση χωρίς αποκλεισμούς
• ο εργαστηριακός εξοπλισμός για εκπαίδευση και διά βίου μάθηση σε αντικείμενα σπουδών που συνδέονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή (πράσινη ανάπτυξη, κυκλική οικονομία, περιβάλλον, ενέργεια, κλπ)
- τομείς αιχμής για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας όπου παρουσιάζονται ελλείψεις στην αγορά εργασίας (πληροφορική, γαλάζια οικονομία, ασημένια οικονομία, τουρισμός, εφοδιαστική αλυσίδα, κλπ)
Η δράση αναβάθμισης εξοπλισμού περιλαμβάνει τις ακόλουθες Υποδράσεις:

Υποδράση 1: Εξοπλισμός για την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Υποστηρικτικές τεχνολογίες για ΑμεΑ.
- Εφαρμογές Λογισμικού Υποστηρικτικών Τεχνολογιών Πρόσβασης για ΑμεΑ.

Yποδράση 2: Εξοπλισμός για εξ αποστάσεως εκπαίδευση και διαδικτυακή μάθηση και δια βίου μάθηση χωρίς αποκλεισμούς γαλάζια οικονομία, ασημένια οικονομία, τουρισμός, εφοδιαστική αλυσίδα κλπ).

Υποδράση 3: Εργαστηριακός εξοπλισμός για εκπαίδευση και δια βίου μάθηση σε αντικείμενα σπουδών που συνδέονται με:
- Βιώσιμη ανάπτυξη και κλιματική αλλαγή (πράσινη ανάπτυξη, κυκλική οικονομία, περιβάλλον, ενέργεια κλπ).

- Τομείς αιχμής για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας όπου παρουσιάζονται ελλείψεις στην αγορά εργασίας (πληροφορική, γαλάζια οικονομία, ασημένια οικονομία, τουρισμός, εφοδιαστική αλυσίδα κλπ).

Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Πρόσκληση 45 (547.42 KB) 547.42 KB
Συνημμένα Πρόσκλησης 45 (4.83 MB) 4.83 MB