Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΙΤΕΑΣ

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6002425
Δικαιούχος
Γραμματικοπούλειο Μπάλειο Τρίγκειο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Πράξης
600.000,00
Ημερομηνία ένταξης
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
04.02. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την αναβάθμιση των μηχανισμών και υπηρεσιών για τη στήριξη του ανθρωπίνου δυναμικού, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, της κοινωνικοοικονομικής ένταξης(...)
Ειδικός στόχος
ESO4.11 Ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες (ΕΚΤ+)
Δράση
4.02.11.12.1 Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας [ΚΔΗΦ] Ατόμων με Αναπηρία
Πληροφορίες

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στην συνέχιση λειτουργίας του Κέντρου Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αναπηρία 30 ατόμων στη Δημοτική Κοινότητα Ιτέας του Δήμου Δελφών που χρηματοδοτούνταν κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Περιφερείας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 , για το χρονικό διάστημα είκοσι πέντε μηνών (25) ,ήτοι από 01/12/2023 έως 31/12/2025 . Ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων παραμένει 30 άτομα και για την λειτουργία της Δομής θα απασχολείται το αναγκαίο και προβλεπόμενο από τη νομοθεσία προσωπικό.

Κατάσταση
Ενταγμένη
Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Απόφαση Ένταξης Πράξης (1.04 MB) 1.04 MB