Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης ΑμεΑ και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην ανώτατη εκπαίδευση

Κωδικός πρόσκλησης
39
Πρόγραμμα
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027
Προϋπολογισμός
2.350.000,00 €
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
04.02. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την αναβάθμιση των μηχανισμών και υπηρεσιών για τη στήριξη του ανθρωπίνου δυναμικού, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, της κοινωνικοοικονομικής ένταξης(...)
Ειδικός στόχος
ESO4.8 Ενεργητική ένταξη και απασχολησιμότητα (ΕΚΤ+)
Δράση
4.2.8.6 - Στήριξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (εξαιρουμένων των υποδομών)
Έκδοση
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των πολιτικών για την ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής των Φοιτητών με Αναπηρία και Φοιτητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΦμεΑ & ΕΕΑ), την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς στην ανώτατη εκπαίδευση προβλέπονται παρεμβάσεις αφορούν στην υποστήριξη των Μονάδων Ισότιμης Πρόσβασης ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 209 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α 141/21.7.2022)) όπως ισχύει. Οι δαπάνες της δράσης δύνανται να είναι επιλέξιμες στο πλάισιο της παρούσης από την ημερομηνία ένταξης κάθε πράξης, έως και το ακαδημαϊκό έτος 2028-2029. Στο πλαίσιο της δράσης θα χρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις, όπως: - Καταγραφή Περιορισμών και Εμποδίων: ενημέρωση πρωτοετών φοιτητών, υποστήριξη ΦμεΑ & ΕΕΑ για τη συμπλήρωση της φόρμας καταγραφής και των επικαιροποιήσεών της, γραμματειακή υποστήριξη Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης, διαχείριση παραπόνων / υποδείξεων προσβασιμότητας, εξαγωγή στατιστικών στοιχείων, κ.α. -Ηλεκτρονική Προσβασιμότητα: αξιολόγηση ικανοτήτων ΦμεΑ για προσδιορισμό προσωπικών ΥΤ, κατάρτιση ΦμεΑ στη χρήση ΥΤ, τεχνική υποστήριξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες για ΥΤ σε ΦμεΑ, υποστήριξη σταθμών εργασίες ΥΤ στις βιβλιοθήκες, αξιολόγηση προσβασιμότητας ιστοτόπων ιδρύματος, παροχή οδηγιών για παραγωγή προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού (σημειώσεων, παρουσιάσεων) στο ακαδημαϊκό προσωπικό, παροχή οδηγιών και τεχνικής υποστήριξης για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων του ΑΕΙ, δανεισμός ΥΤ σε ΦμεΑ για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις, κ.ά. -Κατάρτιση και υποστήριξη προσωπικού (ακαδημαϊκού, διοικητικού, βιβλιοθηκονόμων) και εθελοντών συμφοιτητών ως προς την υποστήριξη των ΦμεΑ & ΕΕΑ κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, εργαστηρίων & κλινικών καθώς και για τους ενδεδειγμένους τρόπους συμμετοχή τους στις γραπτές και προφορικές δοκιμασίες, κατάρτιση φοιτητών με τύφλωση στην κινητικότητα και τον προσανατολισμό, κ.ά. -Διερμηνεία/Τηλεδιερμηνεία στην ΕΝΓ & Μεταγραφή (ομιλίας σε κείμενο) για την υποστήριξη των φοιτητών με κώφωση ή βαρηκοΐα, στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα -Μετακίνηση ΦμεΑ: κυρίως χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων αλλά και άλλων κατηγοριών αναπηρίας από και προς το ίδρυμα: διαχείριση αιτήσεων μετακίνησης, δημιουργία και επικαιροποίηση του προγράμματος μετακινήσεων, διαχείριση έκτακτων περιστατικών, κ.ά. -Παραγωγή προσβάσιμων συγγραμμάτων για την επεξεργασία και παραγωγή συγγραμμάτων σε κατάλληλους μορφότυπους (προσβάσιμο: epub3 ή PDF ή DAISY2, braille, μεθυσμένη μορφή, ψηφιακή μορφή ανάγλυφων σχημάτων,κ.ά.) για φοιτητές με εντυποαναπηρία (όπως φοιτητές με κινητική αναπηρία στα άνω άκρα, τύφλωση, μειωμένη όραση ή δυσλεξία). Για το ανωτέρω έργο θα καλυφθούν δαπάνες για τις αμοιβές του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού, λειτουργικές ανάγκες (όπως αναλώσιμα, επισκευές, λειτουργικά έξοδα οχημάτων ΑμεΑ, κ.ά.). Επίσης προβλέπονται έξοδα δημοσιότητας και έμμεσες δαπάνες. Η ανωτέρω παρέμβαση παρέχεται σε τοπικό επίπεδο, σε Φοιτητές με Αναπηρία και άλλες Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες όλων των κύκλων σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό), προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ιδρύματος (ΕΚΠΑ, ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ κ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) και αποτελεί συστατικό στοιχείο στήριξης. Η κατανομή του προϋπολογισμού της δράσης ανά πανεπιστημιακό ίδρυμα έχει γίνε σύμφωνα με το με αρ. 5744/02-11-2023 έγγραφο της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘΑ. Στόχο αποτελεί η ισότιμη και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση των φοιτητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Πρόσκληση 39 (1.1 MB) 1.1 MB
Συνημμένα Πρόσκλησης 39 (15.5 MB) 15.5 MB