Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικών υποδομών σε περιοχές ΒΑΑ -Στάδιο Α’

Κωδικός πρόσκλησης
43
Πρόγραμμα
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027
Προϋπολογισμός
1.046.633,85 €
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
05. Ενίσχυση της χωρικής συνοχής στις αστικές περιοχές και την ενδοχώρα της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Ειδικός στόχος
RSO5.1 Ολοκληρωμένη ανάπτυξη στις αστικές περιοχές (ΕΤΠΑ)
Δράση
5.1.12.1 - Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικών υποδομών σε περιοχές ΒΑΑ - ΣτάδιοΑ΄
Έκδοση
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Η παρούσα δράση αφορά στην υλοποίηση έργων για την αναβάθμιση του πολιτιστικού αποθέματος και της τουριστικής δυναμικής της ΠΣΤΕ που εντάσσονται σε περιοχές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Η αναβάθμιση του πολιτιστικού αποθέματος και της τουριστικής δυναμικής, σε συνδυασμό με παρεμβάσεις ανάδειξης και αξιόλογων χώρων φυσικής κληρονομιάς με ενίσχυση υποδομών προσβασιμότητας σε αυτούς, μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης. Πρόκειται για παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στην εγκεκριμένη Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Λαμιέων με τίτλο: «”Ολοκληρωμένο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης” (ΟΣΒΑΑ) για την ανάδειξη της πόλης της Λαμίας ως Διεθνώς Αναγνωρίσιμου Πολιτιστικού Προορισμού με αξιοποίηση της «”Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης” (ΟΧΕ)» της ΠΠ 2014-2020 , για τις οποίες απαιτείται, για λόγους διαχειριστικούς, η απόσυρσή τους από το ΕΠ "Στερεά Ελλάδα" 2014-2020, η επανυποβολή τους στο Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» 2021-2027 σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης Δαπανών για το Πρόγραμμα ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014 - 2020 και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027. Συγκεκριμένα αφορά στην πράξη «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5075944 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020». Για την αποφυγή επιβολής περιττού διοικητικού φόρτου στον δικαιούχο, θα γίνει χρήση της δυνατότητας δημιουργίας και προσυμπλήρωσης του ΤΔΠ της πράξης από την ΔΑ στο ΟΠΣ. Το ίδιο ισχύει και για τα ήδη υποβληθέντα συνημμένα έγγραφα του ΤΔΠ. Η ΔΑ θα δημιουργήσει το προσυμπληρωμένο ΤΔΠ σε κατάσταση «Υπό Υποβολή», ώστε ο δικαιούχος να μπορεί να συμπληρώνει τα πεδία που χρήζουν επικαιροποίησης και να επισυνάπτει, όπου απαιτείται κατά περίπτωση, τα έγγραφα που σχετίζονται με νέα στοιχεία.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Πρόσκληση 43 (1.03 MB) 1.03 MB
Συνημμένα Πρόσκλησης 43 (11.1 MB) 11.1 MB