Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Περιφερειακά Παρατηρητήρια Κοινωνικής Ένταξης

Κωδικός πρόσκλησης
28
Πρόγραμμα
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027
Προϋπολογισμός
2.352.941,00
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
04.02. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την αναβάθμιση των μηχανισμών και υπηρεσιών για τη στήριξη του ανθρωπίνου δυναμικού, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, της κοινωνικοοικονομικής ένταξης(...)
Ειδικός στόχος
ESO4.11 Ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες (ΕΚΤ+)
Δράση
4.2.11.10 - Περιφερειακά Παρατηρητήρια Κοινωνικής Ένταξης
Έκδοση
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Η παρέμβαση αφορά στη λειτουργία των Περιφερειακών Παρατηρητηρίων Κοινωνικής Ένταξης. Τα Περιφερειακά Παρατηρητήρια αποτελώντας τα βασικά όργανα του αυτοδιοικητικού επιπέδου του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, μέχρι σήμερα ανταποκρίνονται στους σκοπούς σύστασής τους έχοντας ενεργοποιήσει την πλειοψηφία των δράσεων που απορρέουν από το θεσμικό τους πλαίσιο(άρθρο 14, ν. 4445/2016,ΦΕΚ 23/Α'). Η λειτουργία των εν λόγω παρατηρητηρίων συνοπτικά αποσκοπεί :

- στη αποτελεσματική παρακολούθηση και το συντονισμό των στόχων για την κοινωνική ένταξη

- στην ανάδειξη τοπικών αναγκών σε θέματα πολιτικών κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και αλληλεγγύης

- στην αποτύπωση και χαρτογράφηση των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

- στη διαβίβαση στοιχείων και πληροφοριών στο Ε.ΓΠ.Σ. του Εθνικού Μηχανισμού Η ημερομηνία λήξης της πράξης είναι 31.12.2025

Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Πρόσκληση 28 (1.11 MB) 1.11 MB
Συνημμένα Πρόσκλησης 28 (3.36 MB) 3.36 MB