Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ολοκλήρωση Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου Μέσης και Χαμηλής Πίεσης (τμηματοποιημένη πράξη ΠΕΠ 14-20

Κωδικός πρόσκλησης
50
Πρόγραμμα
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027
Προϋπολογισμός
13.250.735,71 €
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
02. Διασφάλιση της περιβαλλοντικής αειφορίας, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων
Ειδικός στόχος
RSO2.3 – Έξυπνα ενεργειακά συστήματα
Δράση
2.3.1_1 Ολοκλήρωση δικτύων ΦΑ (τμημ/νη πράξη)
Έκδοση
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Η δράση στοχεύει στην ολοκλήρωση του δικτύου φυσικού αερίου στις πόλεις και τις βιομηχανικές περιοχές της
Περιφέρειας. Στο πλαίσιο του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδος 2014-2020 κατασκευάσθηκαν 79 χλμ. αγωγού και δικτύων.
Με την δράση αναμένεται η επέκταση του δικτύου κατά 248,25 χλμ μήκους και η κάλυψη των αιτήσεων συνδέσεων
σε Λαμία, Θήβα, Λειβαδιά, Χαλκίδα, Άμφισσα, Καρπενήσι. Η δημιουργία του δικτύων φυσικού αερίου θα συμβάλλει
στη διασφάλιση της προμήθειας ενέργειας, σε συγκριτικά χαμηλότερο κόστος, μειώνοντας έτσι τις ενεργειακές
δαπάνες των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων και βελτιώνοντας την περιφερειακή ανταγωνιστικότητα.
Συγκριτικά, οι ρύποι από τη καύση του φυσικού αερίου είναι ηπιότεροι του πετρελαίου ή της βιομάζας.
Πρόκειται για την ενταγμένη πράξη στο ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020, με τίτλο «Ανάπτυξη Δικτύων Διανομής
Φυσικού Αερίου Μέσης και Χαμηλής Πίεσης», κωδικό MIS 5011043 και οικονομικά στοιχεία: Συνολική και
Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη 20.490.870.52 €, ποσό ΦΠΑ 201.870,97 €, Ιδιωτική Συμμετοχή 23.211.809,95 € και
μη ενισχυόμενο προϋπολογισμό 10.171.706,39 €, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 1363/21.05.2024 (ΑΔΑ:
90Α87ΛΗ-5ΙΙ) σε ισχύ Τροποποίηση της Απόφασης χρηματοδότησης της πράξης από το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας
2014-2020.
Η διαδικασία αυτή έχει προβλεφθεί στο Σχέδιο Δράσης προόδου και ολοκλήρωσης του ΠΕΠ ΣτΕ 2014-2020,
σύμφωνα με τις σχετικές Εγκυκλίους και Οδηγίες της ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ.»

Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Πρόσκληση 50 (381.93 KB) 381.93 KB
Συνημμένα Πρόσκλησης 50 (25.05 MB) 25.05 MB