Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας [ΚΔΗΦ] Ατόμων με Αναπηρία- Νέες Δράσεις

Κωδικός πρόσκλησης
54
Πρόγραμμα
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027
Προϋπολογισμός
792.000,00 €
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
04.02. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την αναβάθμιση των μηχανισμών και υπηρεσιών για τη στήριξη του ανθρωπίνου δυναμικού, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, της κοινωνικοοικονομικής ένταξης(...)
Ειδικός στόχος
ESO4.11 Ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες (ΕΚΤ+)
Δράση
4.02.11.12.2 - Κέντρα Διημέρευσης/Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ)- Νέες δράσεις
Έκδοση
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Η πράξη αφορά στην χρηματοδότηση για τη λειτουργία δομών που αφορούν:
α) Κέντρα Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρίες, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που
έχουν νομίμως αδειοδοτηθεί και πληρούν τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές, που ορίζονται στο
Π.Δ. 395/1993 καθώς και στο κεφάλαιο Γ της υπ’ αριθμ. Π4α/οικ.4633/29.9.1993 απόφασης της Υφυπουργού
Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
β) Λοιπά Κέντρα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που έχουν νομίμως αδειοδοτηθεί για την παροχή υπηρεσιών
συναφών προς τα Κέντρα Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας.
Οι πράξεις που θα ενταχθούν θα παρέχουν ενδεικτικώς τις παρακάτω ενέργειες:
α) Την παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε άτομα με αναπηρίες, οι οποίες περιλαμβάνουν
ενδεικτικά (βλ. σημείο 1, άρθρο 1, ΥΑ 20745, ΦΕΚ 1390, Β, 9.3.2023):
α. εκτίμηση αναγκών, εκπόνηση και εφαρμογή εξατομικευμένου πλάνου εκπαίδευσης, φροντίδας και
αποκατάστασης, μεταξύ των οποίων υπηρεσίες πρώιμης παρέμβασης,

β. εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες και σε δεξιότητες καθημερινής ζωής, με ιδιαίτερη αναφορά σε εφαρμογές
της σύγχρονης τεχνολογίας, στην υποστηριζόμενη λήψη απόφασης και σε προγράμματα σεξουαλικής αγωγής και
υγείας, καθώς και στην προετοιμασία για την αυτόνομη ή υποστηριζόμενη διαβίωση,
γ. ανάπτυξη και προαγωγή των επαγγελματικών/εργασιακών δεξιοτήτων, μεταξύ των οποίων επαγγελματικός
προσανατολισμός και προεπαγγελματική κατάρτιση,
δ. προώθηση στην απασχόληση και εργασιακή ένταξη, με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων και εργαλείων,
ε. υποστηρικτικές και θεραπευτικές παρεμβάσεις σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο,
στ. παρασκευή γευμάτων και εστίαση των ωφελούμενων,
ζ. ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες,
η. προγράμματα εκπαίδευσης, υποστήριξης και συμβουλευτικής των οικογενειών ή/και των φροντιστών,
θ. προγράμματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης της κοινότητας για θέματα που αφορούν την αναπηρία, την
καταπολέμηση σχετικών προκαταλήψεων και την υιοθέτηση σύγχρονων αντιλήψεων για αυτήν, ι. προγράμματα
επιμόρφωσης και εκπαίδευσης για το προσωπικό και τους εθελοντές,
κ. καταγραφή και συνεχής αξιολόγηση των δραστηριοτήτων,
λ. μεταφορά από και προς το κέντρο

Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Πρόσκληση 54 (433.58 KB) 433.58 KB
Συνημμένα Πρόσκλησης 54 (21.04 MB) 21.04 MB