Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Κατασκευή/Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης – Στάδιο Α’

Κωδικός πρόσκλησης
36
Πρόγραμμα
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027
Προϋπολογισμός
800.930,00 €
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
02. Διασφάλιση της περιβαλλοντικής αειφορίας, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων
Ειδικός στόχος
RSO2.5 Βιώσιμα ύδατα (ΕΤΠΑ)
Δράση
2.5.1.1 - Κατασκευή/Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης – Στάδιο Α
Έκδοση
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Περιφέρειας για την εξασφάλιση επαρκούς και καλής ποιότητας νερού. Έμφαση δίνεται στη χρηματοδότηση πράξεων
μείωσης των διαρροών και αυτοματοποίησης των δικτύων και των εγκαταστάσεων, λαμβάνοντας υπόψη το Εθνικό
Επιχειρησιακό Σχέδιο (ΕΕΣ) για το Πόσιμο Νερό και ειδικότερα, τα προτεινόμενα έργα του ΕΕΣ για την περίοδο 2021-
2030, τα κριτήρια ιεράρχησης αναγκών και χρηματοδότησης έργων. Στην ΠΠ 2021-2027 δίδεται προτεραιότητα στη
χρηματοδότηση παρεμβάσεων στους 9 Οικισμούς Γ’ Προτεραιότητας της ΠΣΤΕ οι οποίοι συνεχίζουν μέχρι σήμερα να
αποκλίνουν από την Κοινοτική Οδηγία (K. Τιθορέα, Μώλος, Κύμη, Αλιβέρι, Μαλεσίνα, Λουτρά Αιδηψού, Γαλαξίδι,
Καμένα Βούρλα, Δελφοί).
Η υποδράση του θέματος αφορά στην ένταξη πράξεων στο Πρόγραμμα "Στερεά Ελλάδα" 2021-2027 για τις οποίες
απαιτείται, για λόγους διαχειριστικούς, η απόσυρσή τους από το ΕΠ "Στερεά Ελλάδα" 2014-2020, σύμφωνα με το
σχετικό Σχέδιο Δράσης, και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.
Ειδικότερα, επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση είναι ενταγμένη πράξη του Δήμου Δελφών ως Δικαιούχου (κύριος της
πράξης είναι η ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών): "Αναβάθμιση εσωτερικών και εξωτερικών αντλιοστασίων δικτύου ύδρευσης Δ.
Δελφών – Φάση Α", συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 800.930,00 € και κωδικό ΟΠΣ 5028295.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Πρόσκληση 36 (426.65 KB) 426.65 KB
Συνημμένα Πρόσκλησης 36 (15.54 MB) 15.54 MB