Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Έργα ενεργειακής αναβάθμισης και αξιοποίησης ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια και υποδομές

Κωδικός πρόσκλησης
42
Πρόγραμμα
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027
Προϋπολογισμός
12.167.498,69 €
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
02. Διασφάλιση της περιβαλλοντικής αειφορίας, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων
Ειδικός στόχος
RSO2.1 Ενεργειακή απόδοση (ΕΤΠΑ)
Δράση
2.1.1.2 - Ανακαίνιση για ενεργειακή απόδοση ή μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια υποδομή, επιδεικτικά έργα και υποστηρικτικά μέτρα σε συμμόρφωση προς τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης 2
Έκδοση
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Η πρόσκληση αφορά στην υποβολή προτάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων δημοτικών και δημοσίων κτιρίων και υποδομών που λειτουργούν στην Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με δυνατότητα χρήσης συστημάτων διαχείρισης ενέργειας καθώς και αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Προτεραιότητα δίνεται σε ενεργοβόρα κτίρια των τομέων υγείας και εκπαίδευσης. Τα προτεινόμενα έργα πρέπει να επιτυγχάνουν: Α) εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον της τάξης 30% - 60% - επίτευξη «μεσαίας κλίμακας κτιριακής ανακαίνισης» όπως ορίζεται στη σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Επιτροπής - ή μείωση των άμεσων και έμμεσων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 30% και Β) βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου και κατάταξή του, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων [(ΚΕΝΑΚ), ΦΕΚ 2367/Β’/2017)], στην κατηγορία ενεργειακής απόδοσης Β’ ή και σε ανώτερη, εφόσον αυτό είναι οικονομικά και τεχνικά εφικτό. Η επίτευξη του παραπάνω στόχου ελέγχεται με τη διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης και έκδοσης του σχετικού πιστοποιητικού (ΠΕΑ) πριν όσο και μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΚΕΝΑΚ. Οι παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων δύνανται, ενδεικτικά, να περιλαμβάνουν εφαρμογή συστήματος θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος, αναβάθμιση/αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης- παροχής ζεστού νερού για χρήση (ΖΝΧ), ψύξης, αερισμού, αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων, αναβάθμιση συστημάτων τεχνητού ή/και φυσικού φωτισμού, τοποθέτηση διατάξεων εξωτερικής σκίασης κλπ. Στο πλαίσιο της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης μπορούν να εγκατασταθούν στα κτίρια συστήματα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) και ΑΠΕ όπως, ενδεικτικά, ηλιοθερμικά συστήματα για παραγωγή ΖΝΧ/υποβοήθηση εγκαταστάσεων θέρμανσης, συστήματα γεωθερμικών αντλιών θερμότητας κλπ. Επιπρόσθετα, είναι δυνατή η εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας κτιρίου (BEMS) και λοιπών διατάξεων αυτοματισμού που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας. Η αξιοποίηση των ΑΠΕ μπορεί επίσης να αφορά σε δράσεις αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αποθήκευσής της, εφόσον δεν αποτελούν αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης. Δυνατή είναι, αποκλειστικά, η εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering) ή του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (virtual net metering) σύμφωνα με τα άρθρα 14 Α & 14Β του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
1η Τροποποίηση Προσκλησης 42 (722.1 KB) 722.1 KB
Συνημμένα Πρόσκλησης 42 (19.68 MB) 19.68 MB
Πρόσκληση 42 (716.61 KB) 716.61 KB