Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ενίσχυση Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας- Συνέχιση δράσεων Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)

Κωδικός πρόσκλησης
30
Πρόγραμμα
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027
Προϋπολογισμός
2.240.700,00.€
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
04.02. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την αναβάθμιση των μηχανισμών και υπηρεσιών για τη στήριξη του ανθρωπίνου δυναμικού, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, της κοινωνικοοικονομικής ένταξης(...)
Ειδικός στόχος
ESO4.11 Ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες (ΕΚΤ+)
Δράση
4.2.11.1.1 - Ενίσχυση Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας: Συνέχιση δράσεων
Έκδοση
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Η παρούσα αφορά στη συνέχιση της συγχρηματοδότησης της λειτουργίας των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ), οι οποίες χρηματοδοτούνταν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020, και οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο του Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας της Προγραμματικής Περιόδου 2021 -2027. Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η λειτουργία των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) για την παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στον ωφελούμενο πληθυσμό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους νόμους 4461/2017, 4486/2017, 4931/2022 και στις αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότηση αυτών, καθώς και στα οριζόμενα στην υπ. Αριθ. 91986/ 09-10-2023 ΚΥΑ: «Διαδικασία -Πλαίσιο Εφαρμογής της δράσης «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)», συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ στο πλαίσιο των Προγραμμάτων των Περιφερειών του ΕΣΠΑ 2021-2027», τους όρους του Τεχνικού Παραρτήματος Υλοποίησης Υποέργου με Ίδια Μέσα» και το εθνικό πλαίσιο λειτουργίας τους.

Από τις υφιστάμενες ΤΟΜΥ θα συνεχίσουν να συχρηματοδοτούνται στην ΠΠ 2021-207, με ημέρομηνία έναρξης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου από 01/01/2023 έως 31/12/2024 , οι παρακάτω πέντε Τοπικές Ομάδες Υγείας: - 1η ΤΟΜΥ Δήμου Δελφών - 2η ΤΟΜΥ Δήμου Λαμίας - 3η ΤΟΜΥ Δήμου Θήβας - 4η ΤΟΜΥ Βασιλικού Χαλκίδας - 5η ΤΟΜΥ Δροσιάς Χαλκίδας

Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
1η Τροποποίση Πρόσκλησης 30 (1.05 MB) 1.05 MB
Πρόσκληση 30 (1.11 MB) 1.11 MB
Συνημμένα Πρόσκλησης 30 (5.05 MB) 5.05 MB