Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός Μονάδων Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - Μεταφερόμενα

Κωδικός πρόσκλησης
34
Πρόγραμμα
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027
Προϋπολογισμός
2.099.492,41 €
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
04.01. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την αναβάθμιση των μηχανισμών και υποδομών για τη στήριξη της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης και της κοινωνικοοινομικής ένταξης
Ειδικός στόχος
RSO4.2 Υποδομές εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΤΠΑ)
Δράση
4.2.2.1 - Δημιουργία Επέκταση και Εκσυγχρονισμός Μονάδων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – Στάδιο Α’
Έκδοση
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Η πρόσκληση αφορά σε πράξεις του Ε.Π. ‘’ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ’ (ΕΠ ΠΣτΕ) 2014-2020 για δημιουργία - επέκταση και εκσυγχρονισμό μονάδων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οι οποίες - για διαχειριστικούς λόγους - αποσύρονται από το πρόγραμμα, με δυνατότητα να ενταχθούν στο Πρόγραμμα ’ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ’’ 2021-2027, εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητάς του.

Οι υπόψη πράξεις, βάσει του υφιστάμενου Σχεδίου Δράσης Προόδου και Ολοκλήρωσης του ΕΠ ΠΣτΕ 2014-2020, είναι οι εξής: 1. "Προσθήκη πτέρυγας στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Άμφισσας" με MIS ΟΠΣ 2014-2020: 5002377 & 2. ’Ανέγερση νέου κτιρίου για το Λύκειο Σκύρου’’ με MIS ΟΠΣ 2014-2020: 5021546. Η διαδικασία απόσυρσης πράξεων της Προγραμματικής Περιόδου (ΠΠ) 2014-2020 και δυνητικής ένταξης στην ΠΠ 2021-2027 διενεργείται σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών της ΓΓ Δ.Ε. & ΕΣΠΑ.

Η δράση αποσκοπεί στην κατασκευή, βελτίωση, επέκταση και εκσυγχρονισμό των υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επιλέξιμες είναι οι εργασίες κατασκευής, επέκτασης σχολικών κτιρίων των προαναφερόμενων βαθμίδων καθώς και η προμήθεια εξοπλισμού σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας βασισμένων στις ΤΠΕ.

Οι πράξεις επιλέγονται με βάση τη χαρτογράφηση των υποδομών εκπαίδευσης και των σχετικών αναγκών της περιφέρειας. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη χωροθέτηση της υποδομής (προσβασιμότητα, εξυπηρετούμενος πληθυσμός, δυνατότητα επέκτασης), στη σχέση κόστους- οφέλους, στην εξασφάλιση της πρόσβασης ατόμων με αναπηρία και στην εξασφάλιση του απαραίτητου προσωπικού για την λειτουργία της.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Απόφαση Ένταξης Πράξης (806.05 KB) 806.05 KB
Συνημμένα Πρόσκλησης 34 (11.44 MB) 11.44 MB