Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αναβάθμιση υφιστάμενων κτηριακών υποδομών ΑΕΙ ως προς την προσβασιμότητα ΑμεΑ

Κωδικός πρόσκλησης
47
Πρόγραμμα
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027
Προϋπολογισμός
1.176.471,00 €
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
04.01. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την αναβάθμιση των μηχανισμών και υποδομών για τη στήριξη της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης και της κοινωνικοοινομικής ένταξης
Ειδικός στόχος
RSO4.2 Υποδομές εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΤΠΑ)
Δράση
4.1.2.5 - Υποδομές για τριτοβάθμια εκπαίδευση
Έκδοση
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Η δράση αφορά στην υλοποίηση παρεμβάσεων όπως η κατασκευή ανελκυστήρων ή μηχανικών μέσων κάλυψης υψομετρικών διαφορών και χώρου πρόσβασης, η τοποθέτηση ράμπας ή αναβατορίου, η διαμόρφωση προσβάσιμων χώρων υγιεινής και προσβάσιμων χώρων στάθμευσης οχημάτων ατόμων με αναπηρία με ειδική διαγράμμιση πλησίον εισόδων κτηρίων κλπ. Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα παρέχονται σε τοπικό επίπεδο, σε φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό), σε ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ιδρύματος και αποτελούν συστατικό στοιχείο στήριξης, • των φοιτητών που κάνουν χρήση για τη διευκόλυνση της φοίτησής τους και την έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών τους μέσω της παροχής ποιοτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, • του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού για την διαμόρφωση του πανεπιστημιακού περιβάλλοντος, που να εξασφαλίζει την ισότιμη πρόσβασή τους στην εργασία ή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παράλληλα, οι παρεμβάσεις βρίσκονται σε ευθυγράμμιση με τις κατευθύνσεις του σχεδίου δράσης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων για επενδύσεις σε δεξιότητες και εκπαίδευση ώστε να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες για όλους, όπως και με το πνεύμα του Συμφώνου για τις Δεξιότητες.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Πρόσκληση 47 (376.23 KB) 376.23 KB
Συνημμένα Πρόσκλησης 47 (3.74 MB) 3.74 MB