Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αναβάθμιση και επέκταση εξοπλισμού υγειονομικής περίθαλψης – Στάδιο Α

Κωδικός πρόσκλησης
35
Πρόγραμμα
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027
Προϋπολογισμός
1.339.200,00.
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
04.01. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την αναβάθμιση των μηχανισμών και υποδομών για τη στήριξη της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης και της κοινωνικοοινομικής ένταξης
Ειδικός στόχος
RSO4.5 Πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη (ΕΤΠΑ)
Δράση
4.5.2.1 - Αναβάθμιση και επέκταση εξοπλισμού υγειονομικής περίθαλψης – Στάδιο Α
Έκδοση
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Στην ΠΣτΕ υπάρχουν ανάγκες ενίσχυσης κι εκσυγχρονισμού της υλικοτεχνικής υποδομής στην παροχή υπηρεσιών
υγείας και στήριξης των σχετικών δομών με έμφαση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ). Η ενίσχυση της ΠΦΥ
αποτελεί προτεραιότητα, με τις επενδύσεις σε υποδομές και εξοπλισμό για τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα
να περιορίζονται σε εθνικό επίπεδο στο 40% των πόρων ΕΤΠΑ για την Υγεία. Με την παρούσα δράση επιδιώκεται η
βελτίωση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης στην Περιφέρεια.
Η υποδράση του θέματος αφορά στην ένταξη πράξης στο Πρόγραμμα "Στερεά Ελλάδα" 2021-2027 για την οποία
απαιτείται, για λόγους διαχειριστικούς, η απόσυρσή της από το ΕΠ "Στερεά Ελλάδα" 2014-2020, σύμφωνα με το σχετικό
Σχέδιο Δράσης, και πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.
Ειδικότερα, επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση είναι η ενταγμένη πράξη του Υπουργείου Υγείας με Δικαιούχο το Εθνικό
Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ): "Προμήθεια 7 Ασθενοφόρων 4Χ2, 3 Κινητών Μονάδων και 7 Ασθενοφόρων 4Χ4 για
τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας", συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 1.339.200,00 € και
κωδικό ΟΠΣ 5030399.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Πρόσκληση 35 (468.57 KB) 468.57 KB
Συνημμένα Πρόσκλησης 35 (4.84 MB) 4.84 MB