Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

Απόφαση ένταξης «Ολοκληρωμένο Σύστημα Πληροφόρησης και Φωτεινής Σηματοδότησης για τη Βελτιστοποίηση ελέγχου κυκλοφορίας και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στον Δήμο Λαμιέων»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5174816
Δικαιούχος: Αμφικτιονίες - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Εταιρεία
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Πράξης: 650.000,00 €
Ημερομηνία ένταξης: Τρί, 25/04/2023
Προγραμματική περίοδος: 2014-2020
Πληροφορίες:
Η προτεινόμενη Πράξη αφορά στην προμήθεια κι εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού για την παρακολούθηση και διαχείριση των κυκλοφοριακών συνθηκών στην πόλη της Λαμίας που στοχεύει :

να συμβάλει στη καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας μέσω συλλογής σε «πραγματικό» χρόνο απαραίτητων κυκλοφοριακών και περιβαλλοντικών δεδομένων,
να ελέγξει την κυκλοφορία μέσω της φωτεινής σηματοδότησης και την βελτίωση της λειτουργίας αυτόνομων κόμβων ή κόμβων σε λειτουργία συντονισμένης αρτηρίας που θα συμβάλει στην μείωση των ουρών των οχημάτων και των χρόνων αναμονής σε σηματοδοτούμενους κόμβους καθώς και στη καλύτερη κυκλοφοριακή των οδικών αρτηριών,
στη μείωση του χρόνου απόκρισης του Δήμου Λαμιέων για την αποκατάσταση βλαβών στους φωτεινούς σηματοδότες και στη ταχύτερη ομαλοποίηση της κυκλοφοριακής ροής,
στην αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας οχημάτων, πεζών και ΑμεΑ,
στην πληροφόρηση σε «πραγματικό» χρόνο των πολιτών/οδηγών σε όλα τα στάδια των μετακινήσεων (πριν τη διεξαγωγή των μετακινήσεων, κατά τη διεξαγωγή των μετακινήσεων) και με πλήθος καναλιών επικοινωνίας (ηλεκτρονικές πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων ενημέρωσης, διαδικτυακή πύλη και εφαρμογή για κινητές συσκευές) που θα συμβάλει στην καλύτερη κατανομή της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο της πόλης.
στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των μεταφορών στην πόλη.
Με την ολοκλήρωση της Πράξης ο Δήμος Λαμιέων θα διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας κι ενημέρωσης του κοινού στην περιοχή υλοποίησης του έργου. Το σύστημα που θα αναπτυχθεί θα είναι πλήρως επεκτάσιμο για μελλοντικές πρόσθετες παρεμβάσεις (π.χ. πρόσθετος εξοπλισμός, πρόσθετες λειτουργίες) του Δήμου Λαμιέων αναφορικά με το δίκτυο μεταφορών της πόλης

Ετικέτες άρθρων
Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
5174816_Απ_Εντ_ΨΟΩΙ7ΛΗ-ΞΜΡ.pdf (619.72 KB) 619.72 KB