Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

Απόφαση ένταξης «Μελέτες ωρίμανσης έργων προστασίας από φαινόμενα πλημμυρών στην περιοχή Κορδέλι της πόλης της Λιβαδειάς»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5167075
Δικαιούχος: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευση-Αποχέτευσης Λιβαδειάς
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Πράξης: 416.312,00 €
Ημερομηνία ένταξης: Πέμ, 13/04/2023
Προγραμματική περίοδος: 2014-2020
Πληροφορίες:
-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Προμελέτη και Οριστική Μελέτη του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ομβρίων του βορειοδυτικού τμήματος της Λιβαδειάς (περιοχής Κορδέλι (Ν.751)), εκτιμώμενης έκτασης 20ha.
Προμελέτη και Οριστική Μελέτη διευθέτησης των δύο ρεμάτων που διέρχονται του βορειοδυτικού τμήματος της Λιβαδειάς και τα οποία θα είναι οι αποδέκτες των ομβρίων. Επιπλέον, θα μελετηθεί η οριοθέτησή τους με κατάθεση του σχετικού φακέλου κα την έκδοση του ΦΕΚ.
Τεύχη Δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ.
- ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Επίγειες αποτυπώσεις συνολικής επιφάνειας 138 στρεμμάτων, οι οποίες θα γίνουν στο πλαίσιο της μελέτης των εσωτερικών δικτύων ομβρίων υδάτων, των διευθετούμενων ρεμάτων και των κύριων συλλεκτήρων και σε κλίμακα 1:500.
Στην τοπογραφική μελέτη θα ιδρυθούν και θα σημανθούν τα πολυγωνομετρικά και τριγωνομετρικά σημεία αντίστοιχα.
- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Μελέτη σε στάδιο Μ.Π.Ε., για τον καθορισμό των όρων (με έκδοση ΑΕΠΟ) για την προστασία του περιβάλλοντος από την κατασκευή και την λειτουργία των προτεινόμενων έργων.

Ετικέτες άρθρων
Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
5167075-ΔΕΥΑΛιβαδειας_Κορδελι_ΑΕ_apofasi_report_41045_ΨΒ9Δ7ΛΗ-4ΑΟ.pdf (614.68 KB) 614.68 KB