Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

Απόφαση ένταξης «Διαχείριση Τουριστικών και Πολιτιστικών Ροών στο Αστικό Κέντρο»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5185555
Δικαιούχος: Αμφικτιονίες - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Εταιρεία
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Πράξης: 250.000,00 €
Ημερομηνία ένταξης: Τρί, 25/04/2023
Προγραμματική περίοδος 2014-2020
Πληροφορίες:
Η πράξη αποτελείται από ένα πλέγμα υπηρεσιών κι εφαρμογών, οι οποίες θα λειτουργήσουν ως μια ευφυής Πλατφόρμα Διαχείρισης Αστικών Τουριστικών και Πολιτιστικών Ροών της πόλης της Λαμίας με τρόπο συμπληρωματικό με το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Προορισμού (Destination Management System – DMS) της πόλης της Λαμίας, ενώ θα ενισχύσουν σημαντικά τη δυναμική του ρόλου του Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (Destination Management Organization – DMO) της πόλης. Για να είναι ολοκληρωμένη η ανάδειξη της πόλης της Λαμίας ως προορισμός, παράλληλα με τη λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Προορισμού της πόλης, χρειάζονται στοχευμένες δράσεις με επίκεντρο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τουριστικής ζήτησης γενικότερα και των επισκεπτών ειδικότερα, οι οποίες θα επιτρέψουν εύκολες και άμεσες δράσεις και παρεμβάσεις διαφοροποίησης, προσαρμογής και προσωποποίησης του τουριστικού – πολιτιστικού προϊόντος. Η ευφυής Πλατφόρμα Διαχείρισης Ροών, θα αναπτυχθεί ως μια ολοκληρωμένη προσέγγιση α) ανάλυσης τουριστικών και πολιτιστικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση και την αποδοτική πρόβλεψη των εισερχόμενων τουριστικών και πολιτιστικών ροών επισκεπτών στην πόλη και β) προώθησης και διαφήμισης της πόλης ως πολιτιστικού και τουριστικού προορισμού μέσα από εργαλεία ενημέρωσης του τοπικού οικοσυστήματος για υψηλού επιπέδου τουριστικές υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στα χαρακτηριστικά των εισερχόμενων ροών. Ειδικότερα, η πράξη αφορά στην ανάπτυξη των κατάλληλων εργαλείων ανάλυσης μεγάλων δεδομένων στον τομέα του τουρισμού για την έξυπνη πρόβλεψη, προσέλκυση και βιώσιμη διαχείριση των αστικών τουριστικών και πολιτιστικών ροών στην πόλη της Λαμίας. Μέσα από μια ολοκληρωμένη διαχείριση κι επεξεργασία μεγάλων δεδομένων, η Πράξη θα υποστηρίξει την ανάπτυξη εργαλείων προς αυτήν την κατεύθυνση.
Ενδεικτικά, προβλέπονται οι ακόλουθες ενέργειες:

Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων ολοκλήρωσης με τις διατομεακές πηγές δεδομένων που ενσωματώνει το Σύστημα Διαχείρισης Προορισμού της πόλης
Ανάπτυξη πλατφόρμας διαχείρισης και οπτικοποίησης μεγάλων δεδομένων για τον τομέα του τουρισμού
Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων ανάλυσης του προφίλ και της συμπεριφοράς των επισκεπτών
Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων εφαρμογής προχωρημένων τεχνικών ανάλυσης, πρόβλεψης και οπτικής παρουσίασης προς σχεδιασμό υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στους επαγγελματίες του τουριστικού τομέα και τους επισκέπτες.
Οι υπηρεσίες θα παρέχονται ελεύθερα και δωρεάν προς όλους τους χρήστες και θα αφορούν στο γενικό κοινό ενώ σε καμία περίπτωση δεν θα δημιουργούν έσοδα για τον Δικαιούχο από οποιαδήποτε πηγή και δεν θα προβάλλουν επιχειρήσεις ή προϊόντα επιχειρήσεων. Επιπλέον η προσέγγιση δεν θα περιλαμβάνει διαφημίσεις.

Ετικέτες άρθρων
Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΙΣ 5185555 ΑΔΑ.pdf (619.02 KB) 619.02 KB