Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥΔ Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6004287
Δικαιούχος
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Πράξης
746.000,00
Ημερομηνία ένταξης
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
06.01. Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ
Ειδικός στόχος
TA36(4) Τεχνική Βοήθεια Άρθρου 36(4)
Δράση
6.1 - Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας ΕΤΠΑ
Πληροφορίες

Η πράξη αφορά στην υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥΔ Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας ΕΤΠΑ του προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» 2021-2027. Οι ενέργειές της συμπεριλαμβάνονται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας ΕΤΠΑ του Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» 2021-2027 και εμπίπτουν στις τρεις κατηγορίες: Α. Προμήθειες, Β. Παροχή Υπηρεσιών και Γ. Λειτουργικά, όπως αυτές ορίζονται και περιγράφονται αναλυτικά στην ΥΑ 23451 / ΕΥΣΣΑ493 / 2017 (Β’ 677).

Κατάσταση
Ενταγμένη
Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Απόφαση Ένταξης Πράξης (704.42 KB) 704.42 KB