Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Συνέχιση ΣΥΔ ΑΜΝΥ: κτίριο 1 "ΖΩΗ" και κτίριο 2 "ΕΙΡΗΝΗ"

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6002251
Δικαιούχος
ΕΣΤΙΑ "Αγ. Νικόλαος"
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Πράξης
504.000,00
Ημερομηνία ένταξης
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
04.02. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την αναβάθμιση των μηχανισμών και υπηρεσιών για τη στήριξη του ανθρωπίνου δυναμικού, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, της κοινωνικοοικονομικής ένταξης(...)
Ειδικός στόχος
ESO4.11 Ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες (ΕΚΤ+)
Δράση
4.02.11.13.1 Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΣΥΔ ΑμεΑ
Πληροφορίες

Η πράξη αφορά στη συνέχιση της λειτουργίας δύο (2) Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών δυναμικότητας τεσσάρων (4) και έξι (6) ατόμων έκαστη, όπως ορίζεται στη με Α.Π. 1092/16.06.2015 Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας. Η πράξη "Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση: κτίριο 1 "ΖΩΗ" και κτίριο 2 "ΕΙΡΗΝΗ"" περιλαμβάνει δύο υποέργα - Υποέργο 1: κτίριο "ΖΩΗ" 4 ατόμων - Υποέργο 2: κτίριο "ΕΙΡΗΝΗ" 6 ατόμων Η ΣΥΔ καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 5 του υπ’αριθμ. 1160/Β/08.04.2019 ΦΕΚ και όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στο Σχέδιο Παροχής Υπηρεσιών και Δικτύωσης. Συνοπτικά οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν: i. υπηρεσίες διαβίωσης και φροντίδας, (διαμονή, διατροφή, μέριμνα για πρόσβαση σε ιατρική και νοσοκομειακή φροντίδα, όποτε απαιτείται, μετακίνηση, κτλ), και, παράλληλα, ii. υπηρεσίες οι οποίες εστιάζονται σε δραστηριότητες ψυχαγωγίας, κοινωνικοποίησης και σύνδεσης με την κοινότητα, κατάρτισης και αξιοποίησης δυνατοτήτων προς επίτευξη της κοινωνικής ενσωμάτωσης, συμπεριλαμβανόμενης της αύξησης των δυνατοτήτων πρόσβασης στην εργασία.

Κατάσταση
Ενταγμένη
Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης (680.4 KB) 680.4 KB
Απόφαση Ένταξης Πράξης (676.48 KB) 676.48 KB