Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ & ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ''ΕΣΤΙΑ'' ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙ

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6002252
Δικαιούχος
ΕΣΤΙΑ "Αγ. Νικόλαος"
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Πράξης
300.000,00
Ημερομηνία ένταξης
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
04.02. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την αναβάθμιση των μηχανισμών και υπηρεσιών για τη στήριξη του ανθρωπίνου δυναμικού, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, της κοινωνικοοικονομικής ένταξης(...)
Ειδικός στόχος
ESO4.11 Ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες (ΕΚΤ+)
Δράση
4.02.11.12.1 Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας [ΚΔΗΦ] Ατόμων με Αναπηρία
Πληροφορίες

Η Πράξη αφορά στη χρηματοδότηση υπηρεσιών παροχής Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμΕΑ στην Εστία Αγ. Νικολάου στο Γαλαξίδι για χρονικό διάστημα 25 μηνών και για συνολικό πλήθος ωφελούμενων δεκαπέντε (15) ατόμων. Η Δομή έχει συνολική δυναμικότητα 40 ατόμων σύμφωνα με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας (30 εσωτερικούς και 10 εξωτερικούς εκπαιδευόμενους) της δομής έτσι όπως αυτή ίσχυε κατά το χρονικό διάστημα υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Η Δομή καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της παρέχει υπηρεσίες με προσεκτική προετοιμασία και επιστημονικά κριτήρια που στόχο έχει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του ωφελούμενου πληθυσμού, υλοποιώντας κατ’ ελάχιστο τις παρακάτω ενέργειες: i) Την παροχή υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρίες, οι οποίες περιλαμβάνουν: •Τη μεταφορά των ωφελουμένων προς και από το Κέντρο, με μεταφορικό μέσο του δικαιούχου. •Τη διαμονή και τη διατροφή τους (πρόχειρο γεύμα). •Το πρόγραμμα πράξεων ειδικής αγωγής που έχουν ανάγκη ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ΑμεΑ (εργοθεραπείες, λογοθεραπείες, φυσικοθεραπείες και άλλα), βάσει του εξατομικευμένου προγράμματος του κάθε ωφελούμενου. •Την παροχή ατομικής ή/και ομαδικής άσκησης. •Την εκπαίδευση τους στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής. •Τη δημιουργική απασχόλησή τους και δραστηριότητες κοινωνικοποίησής τους. •Τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης.Το σύνολο των προαναφερόμενων υπηρεσιών έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ωφελούμενων, τη δημιουργική απασχόληση και ενίσχυση της κοινωνικοποίησής τους και της κοινωνικής τους ένταξης. Αναλυτική περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής παρουσιάζεται στο Σχέδιο Παροχής Υπηρεσιών το οποίο επισυνάπτεται στο Τεχνικό Δελτίο της Πράξηςii) Την υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς / φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, τα υπό ίδρυση Κέντρα Κοινότητας, άλλες δομές παροχής παρεμφερών υπηρεσιών και την τοπική κοινότητα γενικότερα (π.χ. δήμους, αθλητικούς, πολιτιστικούς ή άλλου είδους συλλόγους, εκπαιδευτική κοινότητα), με στόχο τη διασύνδεση των δομών με την τοπική κοινότητα, την ένταξη των ωφελουμένων σε αυτήν και συνεπώς την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο.Αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών που θα παρέχονται σε συνεργασία με άλλους φορείς παρουσιάζεται στο Σχέδιο Δικτύωσης το οποίο επισυνάπτεται στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης. Η Δομή θα λειτουργεί καθημερινά (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) και θα παρέχει υπηρεσίες προς τον ωφελούμενο πληθυσμό όχι πάνω από 8 ώρες για κάθε ωφελούμενο περιλαμβανομένης της μεταφοράς από και προς τη δομή.

Κατάσταση
Ενταγμένη
Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Απόφαση Ενταξης Πράξης (735.04 KB) 735.04 KB