Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Συνέχιση Κέντρου Κοινότητας Δήμου Θηβαίων

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6002472
Δικαιούχος
Δήμος Θηβαίων
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Πράξης
511.764,30
Ημερομηνία ένταξης
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
04.02. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την αναβάθμιση των μηχανισμών και υπηρεσιών για τη στήριξη του ανθρωπίνου δυναμικού, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, της κοινωνικοοικονομικής ένταξης(...)
Ειδικός στόχος
ESO4.11 Ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες (ΕΚΤ+)
Δράση
4.2.11.7-Κέντρα Κοινότητας
Πληροφορίες

Ο Δικαιούχος Δήμος Θηβαίων στο πλαίσιο συνέχισης χρηματοδότησης στην νέα περίοδο προγραμματισμού ΕΣΠΑ 2021 – 2027 της Δομής Κέντρου Κοινότητας Δήμου Θηβαίων, συνεχίζει τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας προς όφελος των πολιτών που διαβιούν στην περιοχή παρέμβασης του Δήμου Θηβαίων και κατά προτεραιότητα των ατόμων και των οικογενειών που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας ή διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιών που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, ηλικιωμένων, ωφελούμενων του Προγράμματος "Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα" καθώς και νόμιμων διαμενόντων μεταναστών, αιτούντων / δικαιούχων διεθνούς και προσωρινής προστασίας, ατόμων με αναπηρία, Ρομά και γενικότερα ευπαθών ομάδων πληθυσμού σε τοπικό επίπεδο.

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές οι οποίες παρέχουν ολιστική υποστήριξη στους κατοίκους του οικείων Δήμων, μέσα από την παροχή ενός συνολικού πλέγματος υπηρεσιών με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων καθώς και την προώθηση στην απασχόληση.

Κατάσταση
Ενταγμένη
Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Απόφαση Ένταξης Πράξης (760.47 KB) 760.47 KB