Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ- ΛΙΜΝΗΣ- ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6002517
Δικαιούχος
Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Πράξης
142.142,70
Ημερομηνία ένταξης
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
04.02. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την αναβάθμιση των μηχανισμών και υπηρεσιών για τη στήριξη του ανθρωπίνου δυναμικού, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, της κοινωνικοοικονομικής ένταξης(...)
Ειδικός στόχος
ESO4.11 Ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες (ΕΚΤ+)
Δράση
4.2.11.7 - Κέντρα Κοινότητας
Πληροφορίες

Τo Κέντρo Κοινότητας που λειτουργεί στον Δήμο Μαντουδίου- Λίμνης - Αγίας Άννας ) αποτελεί συμπληρωματική δομή των Κοινωνικών Υπηρεσιών του με σκοπό την περαιτέρω υποστήριξή του στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας. Το Κέντρο Κοινότητας λειτουργεί, με στόχο, ως τοπικό σημείο αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση, πληροφόρηση και διασύνδεση των πολιτών (ωφελούμενων) με όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες και προγράμματα που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμους (frontdesk).

Ως δυνητικός δικαιούχο, ο Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας αιτείται τη συνέχιση της λειτουργίας της δομής Κέντρου Κοινότητας, ώστε να ενισχύει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής προστασίας, ακολουθώντας το ειδικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία του καθώς και τον στρατηγικό σχεδιασμό της ελληνικής πολιτείας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για τη δημιουργία ενός ενιαίου Εθνικού Μηχανισμού (ΕΜ), που συντονίζει τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης, παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή τους, προσδιορίζει τις προτεραιότητες, με βάση τις εκάστοτε ανάγκες.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου το οποίο εποπτεύεται από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Α) Υποδοχή -Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών.

Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές.

Γ) Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

Το Κέντρο μέσω παραπομπών διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα - πολίτες του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους. Το Κέντρο Κοινότητας θα λειτουργεί καθ΄όλη την διάρκεια του έτους, επί οκταώρου βάσεως , από Δευτέρα με Παρασκευή. Το ωράριο ημερήσιας λειτουργίας είναι από 07:30 π.μ. ως 15:30 μ.μ. Το Κέντρο θα διακόπτει την λειτουργία του κατά τις επίσημες αργίες και κατά τις αργίες λόγω εθνικού εορτασμού ή εορτασμού του Πολιούχου Αγίου του Δήμου.

Κατάσταση
Ενταγμένη