Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6002270
Δικαιούχος
Δήμος Ερέτριας
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Πράξης
125.545,50
Ημερομηνία ένταξης
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
04.02. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την αναβάθμιση των μηχανισμών και υπηρεσιών για τη στήριξη του ανθρωπίνου δυναμικού, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, της κοινωνικοοικονομικής ένταξης(...)
Ειδικός στόχος
ESO4.11 Ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες (ΕΚΤ+)
Δράση
4.2.11.7 - Κέντρα Κοινότητας
Πληροφορίες

Η Πράξη αφορά στη συνέχιση της δομής Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ερέτριας. Τα Κέντρα Κοινότητας έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή λειτουργίας τους. Η Συνέχιση Δράσης του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ερέτριας στην προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021 – 2027, με χρηματοδότηση από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+) του Ε.Π. «ΣΤ ΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ2021 – 2027», στο πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής 04, γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα: α) στον Ν. 4368 (ΦΕΚ Α΄21 /21.02.2016) όπως ισχύει σήμερα, β) στην ΚΥΑ 49744/2023 (ΦΕΚ 3222/Β/19.05.2023), γ) στο άρθρο 101 του Ν.5041/2023 (ΦΕΚ Α’ 87) και δ) στον Οδηγό Εφαρμογής και Λειτουργίας Κέντρων Κοινότητας (ΕΥΣΕΚΤ, Μάϊος, 2023).

Στο πλαίσιο αυτό η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας περιλαμβάνει τα εξής:

1.Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών α) Πληροφόρηση ή/και παραπομπή των πολιτών σχετικά με τα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο β) Υποστήριξη στη διαδικασία ένταξης των πολιτών στα ανωτέρω προγράμματα.

2.Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές α) Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε δομές και υπηρεσίες που παρέχονται στα γεωγραφικά όρια της περιοχής λειτουργίας β) Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων: α) σε υπηρεσίες απασχόλησης (π.χ. Δ.Υ.ΠΑ.) για την ένταξη των ωφελούμενων σε προγράμματα κατάρτισης, δράσεις απασχόλησης, επιμορφωτικά σεμινάρια β) σε φορείς αρμόδιους για την εφαρμογή προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας. γ) Συνεργασία με την τοπική αγορά εργασίας προς ένταξη των ανέργων

3.Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων.

Ο Δικαιούχος στο πλαίσιο της Συνέχισης της Δράσης Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ερέτριας δεσμεύεται για τη λειτουργία της υφιστάμενης υποδομής καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, επί οκταώρου βάσεως πέντε ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα έως Παρασκευή), καλύπτοντας τις σχετικές απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου (προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία, Χώρος υποδοχής και αναμονής κοινού και διεκπεραίωσης διοικητικών υποθέσεων, Γραφείο ατομικών συνεντεύξεων και συμβουλευτικών δράσεων, Χώρους Υγιεινής για την εξυπηρέτηση του προσωπικού και του κοινού. κτλ.). Για τη λειτουργία της Πράξης και σύμφωνα με το άρθρο 101 του Ν.5041/2023 (ΦΕΚ Α’ 87) συνεχίζουν την απασχόλησή τους τρία (3) (στελέχη του Κέντρου Κοινότητας όπως είχαν προσληφθεί μέσα από διαδικασία πρόσκλησης ΙΔΟΧ [Άρθρο 74 του Ν. 4430 /2016 (ΦΕΚ 205/Α)]. Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της Πράξης είναι δωρεάν προς όλους, με βάση την καθολική κάλυψη, στο πλαίσιο των αποκλειστικών αρμοδιοτήτων του Δήμου Ερέτριας για την παροχή κοινωνικής πρόνοιας σε επιβαρυμένα υποσύνολα ανθρώπων της τοπικής κοινωνίας.

Κατάσταση
Ενταγμένη
Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Απόφαση Ένταξης Πράξης (759.68 KB) 759.68 KB