Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Συνέχιση δράσης: Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας /Κέντρα Ένταξης Μεταναστών στο Πρόγραμμα «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6002318
Δικαιούχος
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.)
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Πράξης
43.780,00
Ημερομηνία ένταξης
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
04.02. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την αναβάθμιση των μηχανισμών και υπηρεσιών για τη στήριξη του ανθρωπίνου δυναμικού, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, της κοινωνικοοικονομικής ένταξης(...)
Ειδικός στόχος
ESO4.11 Ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες (ΕΚΤ+)
Δράση
4.2.11.7.2: Συνέχιση δράσης : Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας / Κέντρα Ένταξης Μεταναστών
Πληροφορίες

Αντικείμενο της πράξης είναι η συνέχιση της παροχής υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης από τη Διαπολιτισμική Μεσολαβήτρια (ΔΜ)η οποία προσλήφθηκε, καταρτίστηκε και διατέθηκε για απασχόληση από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Θηβαίων στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας/Κέντρα Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Το αντικείμενο εργασίας της ΔΜ που θα ενισχύσει το έργο του Κέντρου Κοινότητας, ενδεικτικά είναι: η παροχή πληροφοριών προς τους μετανάστες, αιτούντες και δικαιούχους διεθνούς ή προσωρινής προστασίας, η διευκόλυνση της επικοινωνίας τους με δημόσιους οργανισμούς ή με άλλους τοπικούς φορείς/δομές, η υποβοήθηση δημιουργίας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών των μεταναστευτικών/προσφυγικών κοινοτήτων και της τοπικής κοινωνίας συμβάλλοντας έτσι στην εξάλειψη των αρνητικών στερεοτύπων και του κοινωνικού αποκλεισμού. Την ευθύνη παρακολούθησης του έργου της ΔΜ έχει ο Διοικητικά Υπεύθυνος (δηλ. ο υπάλληλος που έχει οριστεί από τον Δήμο, αρμόδιος για την παρακολούθηση της υλοποίησης και ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου της ενταγμένης Πράξης του ΚΚ), ακολουθώντας τη διαδικασία παρακολούθησης και πιστοποίησης του έργου των ΔΜ, όπως αυτή έχει οριστεί από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Επιπλέον, προκειμένου να ενισχυθούν οι υπηρεσίες διαπολιτισμικής μεσολάβησης και ο ρόλος των ΔΜ, στο πλαίσιο της πράξης προβλέπονται: τακτικές διαδικτυακές ή/και δια ζώσης επιμορφωτικές συναντήσεις για τους ΔΜ, ενέργειες δικτύωσης μεταξύ των ΔΜ, χρήση/λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία θα εξασφαλίσει την επικοινωνία, το διάλογο, την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ των ΔΜ, στην οποία θα αναρτώνται προς συζήτηση/επίλυση θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο εργασίας τους. Η διάρκεια της πράξης θα είναι μέχρι 31.12.2025, οπότε θα επανεξετασθεί η συνέχιση της συγχρηματοδότησης των Κέντρων Κοινότητας/Κέντρων Ένταξης Μεταναστών βάσει σχετικής μελέτης αξιολόγησης

Κατάσταση
Ενταγμένη
Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Απόφαση Ένταξης Πράξης (576.82 KB) 576.82 KB