Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Συνέχιση Δράσης Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Θηβαίων

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6002273
Δικαιούχος
Δήμος Θηβαίων
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Πράξης
288.600,00
Ημερομηνία ένταξης
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
04.02. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την αναβάθμιση των μηχανισμών και υπηρεσιών για τη στήριξη του ανθρωπίνου δυναμικού, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, της κοινωνικοοικονομικής ένταξης(...)
Ειδικός στόχος
ESO4.11 Ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες (ΕΚΤ+)
Δράση
4.02.11.8.1 Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών
Πληροφορίες

Ο Δικαιούχος, Δήμος Θηβαίων, στο πλαίσιο συνέχισης χρηματοδότησης στην νέα περίοδο προγραμματισμού ΕΣΠΑ 2021 – 2027 της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών (ΔΠΒΑ), συνεχίζει τη λειτουργία ενός Υποέργου: της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών και ειδικότερα του Κοινωνικού Παντοπωλείου προς όφελος των ατόμων/ νοικοκυριών που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας ή διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού (π.χ. ωφελούμενοι του Προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», ανασφάλιστα άτομα με πολύ χαμηλό ετήσιο εισόδημα, ωφελούμενοι του Προγράμματος Επισιτιστικής Βοήθειας και Υλικής Στέρησης) σε τοπικό επίπεδο. Ο Δικαιούχος στο πλαίσιο της Συνέχισης της Δράσης Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Θηβαίων δεσμεύεται για τη λειτουργία της υφιστάμενης υποδομής καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, επί οκταώρου βάσεως πέντε ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα έως Παρασκευή, 08.00 π.μ. -. 16.00 μ.μ.), καλύπτοντας τις σχετικές απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου (προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία και τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις. Η συνέχιση λειτουργίας της δράσης στην προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021 – 2027, με χρηματοδότηση από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+) του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2021 – 2027», στο πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής 04,θα γίνει αποκλειστικά με το υφιστάμενο προσωπικό σύμφωνα με το άρθρο 101 του Ν.5041/2023 (ΦΕΚ Α’ 87) και η λειτουργία της συνεχιζόμενης δομής υποχρεωτικά θα τηρεί τις προδιαγραφές, όρους και προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης καθώς και του «Οδηγού Εφαρμογής & Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών» [ΕΥΣΕΚΤ, Μάιος 2023], ως αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της Πράξης είναι δωρεάν προς όλους, με βάση την καθολική κάλυψη του πληθυσμού της περιοχής που υλοποιείται η δομή για την παροχή κοινωνικής πρόνοιας σε επιβαρυμένα υποσύνολα ανθρώπων της τοπικής κοινωνίας.

Κατάσταση
Ενταγμένη
Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Απόφαση Ένταξης Πράξης (685.44 KB) 685.44 KB