Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6010557
Δικαιούχος
Δήμος Λαμιέων
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Πράξης
1.046.633,85
Ημερομηνία ένταξης
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
05. Ενίσχυση της χωρικής συνοχής στις αστικές περιοχές και την ενδοχώρα της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Ειδικός στόχος
RSO5.1 Ολοκληρωμένη ανάπτυξη στις αστικές περιοχές (ΕΤΠΑ)
Δράση
5.1.12.1 - Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικών υποδομών σε περιοχές ΒΑΑ - ΣτάδιοΑ΄
Πληροφορίες

Το προτεινόμενο έργο αφορά στη στερέωση τμήματος των τειχών του Κάστρου Λαμίας, που εκτείνονται στο νότιο και νοτιοδυτικό τμήμα του, μαζί με το βραχώδες υπόβαθρό τους. Η περιοχή επέμβασης περιλαμβάνει δύο τμήματα του περιτειχίσματος του κάστρου της Λαμίας, το νότιο και το δυτικό. Το νότιο τμήμα εκτείνεται σε μήκος 132,00μ. περίπου, ακολουθώντας τις υψομετρικές καμπύλες του λόφου, ενώ το δυτικό, που κόβει κάθετα τις υψομετρικές καμπύλες, έχει μήκος 22,00μ. περίπου. Το μεγαλύτερο μέρος του φυσικού αντικειμένου του έργου αφορά στη στερέωση του βραχώδους πρανούς πάνω στο οποίο εδράζεται το τείχος, με εφαρμογή μέτρων στερέωσης, αγκυρώσεις και αύξηση της συνοχής της βραχόμαζας με αρμολογήματα και τσιμεντενέσεις. Οι εργασίες στερέωσης του τείχους, συνδέονται άμεσα με αυτές του βραχώδους πρανούς, καθώς το τείχος είναι θεμελιωμένο επί αυτού. Το έργο αποτελείται από δύο υποέργα, ως εξής: Το πρώτο υποέργο, με τίτλο «Στερέωση νότιου και νοτιοδυτικού τμήματος Κάστρου Λαμίας», θα εκτελεστεί με δημοπρασία από τον Δήμο Λαμιέων και το δεύτερο, με τίτλο «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες», θα εκτελεστεί απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος και Ευρυτανίας

Κατάσταση
Ενταγμένη
Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Απόφαση Ένταξης Πράξης (542.79 KB) 542.79 KB