Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6004566
Δικαιούχος
Δήμος Δελφών
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Πράξης
791.596,82 €
Ημερομηνία ένταξης
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
04.01. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την αναβάθμιση των μηχανισμών και υποδομών για τη στήριξη της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης και της κοινωνικοοινομικής ένταξης
Ειδικός στόχος
RSO4.2 Υποδομές εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΤΠΑ)
Δράση
4.2.2.1 - Δημιουργία Επέκταση και Εκσυγχρονισμός Μονάδων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – Στάδιο Α’
Πληροφορίες

Φυσικό αντικείμενο της πράξης: Η πράξη αφορά στην ανέγερση τριώροφης πτέρυγας στο κτιριακό σχολικό συγκρότημα του 1ου Δημοτικού Σχολείου Άμφισσας στην πόλη της Άμφισσας. Το υφιστάμενο κτιριακό συγκρότημα βρίσκεται εντός δημοτικού οικοπέδου 3.780,45τμ - οδοί: Γιδογιάννου- Λιανολοπούλου - Μαρκίδη - και περιλαμβάνει διώροφο κτίριο (κύριο κτίσμα) όπου στεγάζεται το 1ο Δημοτικό Σχολείο Άμφισσας, ισόγειο κτίριο με προσωρινή παραχώρησή του για τη στέγαση του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και δύο ισόγεια κτίσματα βοηθητικής χρήσης για τη στέγαση του κυλικείου, γραφείου καθηγητών και χώρων υγιεινής. Η νέα πτέρυγα συνολικής κάλυψης 330,63 τμ. και συνολικής δόμησης 780,32τμ., προβλέπεται να ανεγερθεί ως στατικώς ανεξάρτητο κτίριο σε επαφή με το ισόγειο προσωρινής στέγασης του Ειδικού Σχολείου, στη θέση των δυο ισόγειων κτισμάτων συνολικής έκτασης 109,03 τμ, τα οποία θα κατεδαφιστούν. Στην πτέρυγα προβλέπεται να κατασκευαστούν οι εξής χώροι: χώροι διοίκησης (γραφεία δασκάλων, διευθυντή, γραμματείας, αρχείου) και χώροι υγιεινής (μαθητών, δασκάλων, ΑΜΕΑ) στο ισόγειο, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων με σκηνή και αποθήκη στον πρώτο όροφο τρεις αίθουσες διδασκαλίας καi στον δεύτερο όροφο. Η προσβασιμότητα ΑΜΕΑ διασφαλίζεται με ράμπες, ανελκυστήρα και διαδρόμους σχετικών προδιαγραφών. Το έργο περιλαμβάνει εκτός των εργασιών της κατεδάφισης υφιστάμενων ισογείων κτισμάτων και της ανέγερσης τριώροφης πτέρυγας και εργασίες που προκύπτουν λόγω της απαίτησης κατασκευής βοηθητικού εξωτερικού κλιμακοστασίου για λόγους πυρασφάλειας και οι οποίες αφορούν διαρρυθμίσεις και ενίσχυση του φέροντος οργανισμού του υφιστάμενου ισογείου κτιρίου με χρήση Ειδικού Σχολείου. Προβλέπονται επίσης εργασίες ηλεκτρομηχανολογικές, κατασκευής υδραυλικών δικτύων καθώς και εγκατάστασης καύσιμου αερίου (αρ. μελέτης ΔΕΠΑ 20449Β’/11-08-2016). Η θέρμανση του νέου κτιρίου θα γίνεται με αντλίες θερμότητας και θερμαντικά πάνελ. Στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων προβλέπεται η χρήση Fan-coil unit (FCU) για ψύξη - θέρμανση, ενώ στις αίθουσες διδασκαλίας και στους χώρους WC προβλέπεται μηχανικός αερισμός, για λόγους υγιεινής. Η πράξη υλοποιείται με δύο υποέργα, ένα κατασκευαστικό (εργολαβία) και ένα υποέργο αρχαιολογίας (αυτεπιστασία) για τις απαραίτητες εργασίες παρακολούθησης των εκσκαπτικών εργασιών και των σωστικών ανασκαφών.

Παραδοτέα πράξης: Το κύριο παραδοτέο της πράξης είναι η νέα τριώροφη σχολική πτέρυγα συνολικής κάλυψης 330,63 τ.μ. και συνολικής δόμησης 780,32 τ.μ. στο σχολικό συγκρότημα του 1ο Δημοτικού Σχολείου Άμφισσας στη πόλη της Άμφισσας. Επιπλέον και λόγω της κατασκευής της νέας σχολικής πτέρυγας, στα παραδοτέα της πράξης συμπεριλαμβάνονται τα εξής: - Κατεδάφιση υφιστάμενων ισόγειων κτισμάτων βοηθητικής χρήσης συνολικής έκτασης 109,03 τ.μ. - Ενίσχυση φέροντος οργανισμού, αρχιτεκτονικές και ηλεκτρομηχανολογικές παρεμβάσεις σε υφιστάμενο ισόγειο κτίριο συνολικής έκτασης 198,61 τ.μ.

Κατάσταση
Ενταγμένη
Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Απόφαση Ένταξης 6004566 (763.02 KB) 763.02 KB