Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Δομή ΓΕΦΥΡΑ

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6004225
Δικαιούχος
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδος
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Πράξης
2.352.941,00
Ημερομηνία ένταξης
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
04.02. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την αναβάθμιση των μηχανισμών και υπηρεσιών για τη στήριξη του ανθρωπίνου δυναμικού, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, της κοινωνικοοικονομικής ένταξης(...)
Ειδικός στόχος
ESO4.11 Ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες (ΕΚΤ+)
Δράση
4.2.11.10 - Περιφερειακά Παρατηρητήρια Κοινωνικής Ένταξης
Πληροφορίες

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας αποτελεί τον Δικαιούχο για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης - ΓΕΦΥΡΑ», που συγχρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020. Η εν λόγω Δομή αποτελεί την στρατηγική επιλογή της ΠΣΤΕ για την διαχείριση, τον συντονισμό και την παρακολούθηση της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης, την λειτουργία του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης αλλά και την υλοποίηση δράσεων στο κοινωνικό πεδίο για την πρόληψη αναγκών ή/και την κάλυψη ελλείψεων, την άμεση παρέμβαση σε περιόδους κρίσης κτλ. Η Δομή ΓΕΦΥΡΑ συνεισφέρει άμεσα και στην υποστήριξη του Εθνικού Μηχανισμού Κοινωνικής Ένταξης για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των κοινωνικών δράσεων, σε εθνικό επίπεδο. Βασικός στόχος της Δομής, είναι η ανάπτυξη ενός περιφερειακού σημείου αναφοράς για το συντονισμό, την παρέμβαση-υποστήριξη, τη δικτύωση-διασύνδεση, την ευαισθητοποίηση των πολιτών για όλες τις κοινωνικές δράσεις και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην Περιφέρεια Με την λειτουργία της Δομής Υποστήριξης Δράσεων Κοινωνικής Ένταξης - ΓΕΦΥΡΑ βελτιώθηκε η καταγραφή των αναγκών και επιτυγχάνεται καλύτερος συντονισμός και δικτύωση των δομών παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών σε Περιφερειακό επίπεδο.

Κατάσταση
Ενταγμένη
Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Απόφαση Ένταξης Πράξης (636.67 KB) 636.67 KB