Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ολοκληρωμένο Σύστημα Πληροφόρησης και Φωτεινής Σηματοδότησης για τη Βελτιστοποίηση ελέγχου κυκλοφορίας και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στον Δήμο Λαμιέων

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6001769
Δικαιούχος
Αμφικτιονίες - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Εταιρεία
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Πράξης
650.000,00
Ημερομηνία ένταξης
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
05. Ενίσχυση της χωρικής συνοχής στις αστικές περιοχές και την ενδοχώρα της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Ειδικός στόχος
RSO5.1 Ολοκληρωμένη ανάπτυξη στις αστικές περιοχές (ΕΤΠΑ)
Δράση
5.1.5_1 Υποδομή για καθαρές αστικές μεταφορές σε περιοχές ΒΑΑ- Στάδιο Α’
Πληροφορίες

Η Πράξη αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ενός συστήματος «έξυπνης» κυκλοφοριακής διαχείρισης και πληροφόρησης σε σηματοδοτούμενους κόμβους και κεντρικές οδικές αρτηρίες της πόλης της Λαμίας. Το ολοκληρωμένο σύστημα που θα εγκατασταθεί θα δίνει τη δυνατότητα α) παρακολούθησης της κυκλοφορίας με χρήση λογισμικού και δεδομένων που θα λαμβάνονται από τον εξοπλισμό πεδίου και β) καλύτερης διαχείρισης της κυκλοφορίας μέσω λειτουργίας προγραμμάτων φωτεινής σηματοδότησης και ενημέρωσης πολιτών σε «πραγματικό» χρόνο για τις κυκλοφοριακές συνθήκες και τις εναλλακτικές διαδρομές

Κατάσταση
Ενταγμένη
Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Απόφαση Ένταξης Πράξης (429.13 KB) 429.13 KB