Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες και Συμβουλευτικές υπηρεσίες για το Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα»» με Κωδικό ΟΠΣ 6004288 στο Πρόγραμμα «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6004288
Δικαιούχος
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Πράξης
1.600.000,00 €
Ημερομηνία ένταξης
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
06.01. Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ
Ειδικός στόχος
TA36(4) Τεχνική Βοήθεια Άρθρου 36(4)
Δράση
6.1 - Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας ΕΤΠΑ
Πληροφορίες

Φυσικό αντικείμενο της πράξης: Η πράξη αφορά σε ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας ΕΤΠΑ του προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ’ 2021-2027», για την υποστήριξη της διαχείρισης και υλοποίησης των παρεμβάσεων ΕΤΠΑ, για αξιολογήσεις, μελέτες και συλλογή δεδομένων για τις ανάγκες του Προγράμματος. Ειδικότερα, η πράξη αφορά σε εκπόνηση μελετών, εμπεριρογνωμοσυνών σε εξειδικευμένα θέματα για τις παρεμβάσεις ΕΤΠΑ, σε θέματα προετοιμασίας, ωρίμανσης, βελτιστοποίησης της εφαρμογής και αποτίμησης των παρεμβάσεων, σε σύνταξη των αξιολογήσεων του Προγράμματος που προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021 /1060, καθώς και σε κατάρτιση Επιχειρησιακών Σχεδίων Δράσης. Επίσης, η πράξη προβλέπει παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κατά την ένταξη προτάσεων, την παρακολούθηση, τον έλεγχο της υλοποίησης και τη διοικητική ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων συμπεριλαμβανομένων αυτών του ΕΠ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020». Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προβλέπεται και για την συνδρομή Δικαιούχων - δημόσιων φορέων που λειτουργούν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Περιφέρεια, Δήμοι, τοπικές αρχές υλοποίησης χωρικών παρεμβάσεων όπως ΟΧΕ/ΒΑΑ- στην προετοιμασία και υλοποίηση των έργων τους στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ του προγράμματος. Οι ενέργειες της πράξης, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ493/2017 όπως ισχύει, εμπίπτουν στην κατηγορία συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας «Β. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και περιλαμβάνονται στην με αρ. πρωτ. 3856/13-11-2023.Απόφαση «Έγκριση του προγράμματος ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2021-2027».

Παραδοτέα πράξης: Τα παραδοτέα της πράξης αφορούν σε μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες - έρευνες, παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων, παροχή υπηρεσιών συμβούλων για τη συνδρομή της ΕΥΔ και των Δικαιούχων για τις ανάγκες του προγράμματος Αναλυτική περιγραφή θα υπάρχει στις επιμέρους δημόσιες συμβάσεις.

Κατάσταση
Ενταγμένη
Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Ένταξη Πράξης 6004288.pdf (457.98 KB) 457.98 KB