Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Λειτουργικά έξοδα της ΕΥΔ Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» για το ΕΚΤ+

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6007450
Δικαιούχος
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Πράξης
230.000,00 €
Ημερομηνία ένταξης
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
06.02. Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+
Ειδικός στόχος
TA36(4) Τεχνική Βοήθεια Άρθρου 36(4)
Δράση
6.02 Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ
Πληροφορίες

Φυσικό αντικείμενο της πράξης: Η πράξη αφορά στην υποστήριξη της διοίκησης και οργάνωσης της ΕΥΔ Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα», στην υποστήριξη της διενέργειας των προβλεπόμενων ελέγχων και επιθεωρήσεων για τις παρεμβάσεις του ΕΚΤ+ του Προγράμματος και της διοργάνωσης τεχνικών συναντήσεων/εκδηλώσεων. Ειδικότερα περιλαμβάνει δαπάνες (όπως αυτές περιγράφονται στην ΥΑ23451/ΕΥΣΣΑ493/17 όπως ισχύει) προμηθειών και υπηρεσιών που σχετίζονται με την υλοποίηση των δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ+) και αφορούν δαπάνες για εκδηλώσεις-συνεδριάσεις οργάνων-συσκέψεις, δαπάνες μετακινήσεων εσωτερικού εξωτερικού, δαπάνες για την εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΥΔ και συμμετοχή του σε ημερίδες, συνέδρια ή Fora.

Παραδοτέα πράξης: Οργάνωση εκδηλώσεων/συνεδριάσεων, Μετακινήσεις, Εκπαιδεύσεις/επιμορφώσεις/συμμετοχή σε ημερίδες κλπ του προσωπικού

Κατάσταση
Ενταγμένη
Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Απόφαση Ένταξης 6007450 (568.56 KB) 568.56 KB