Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 5ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (συνέχιση δράσης)

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6004423
Δικαιούχος
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Πράξης
941.094,00
Ημερομηνία ένταξης
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
04.02. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την αναβάθμιση των μηχανισμών και υπηρεσιών για τη στήριξη του ανθρωπίνου δυναμικού, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, της κοινωνικοοικονομικής ένταξης(...)
Ειδικός στόχος
ESO4.11 Ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες (ΕΚΤ+)
Δράση
4.2.11.1.1- Ενίσχυση Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας: Συνέχιση δράσεων
Πληροφορίες

Η δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και αφορά στη συνέχιση της συγχρηματοδότησης της λειτουργίας των 5 Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες χρηματοδοτούνταν από το Ε.Π. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020, και οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο του Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας της ΠΠ 2021 -2027. Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η λειτουργία των ΤΟΜΥ για την παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στον ωφελούμενο πληθυσμό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Ν. 4461/2017, 4486/2017, 4931/2022 και στις αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότηση αυτών, καθώς και στα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 91986/09-10-2023 ΚΥΑ «Διαδικασία - Πλαίσιο Εφαρμογής της δράσης «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)», συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΚΤ+ στο πλαίσιο των Προγραμμάτων των Περιφερειών του ΕΣΠΑ 2021-2027» (ΦΕΚ 5947/Β/12-10-2023), τους όρους του Τεχνικού Παραρτήματος Υλοποίησης Υποέργου με Ίδια Μέσα» και το εθνικό πλαίσιο λειτουργίας τους. Η ΥΑ με αριθ. Γ1α/Γ.Π.οικ.87406/24-11-2017, όπως ισχύει, καθορίζει ζητήματα λειτουργίας των ΤΟΜΥ, στελέχωσης, τις παρεχόμενες υπηρεσίες ΠΦΥ σε άτομα, οικογένειες, στην κοινότητα, δράσεις στην κοινότητα. Οι ΤΟΜΥ λειτουργούν με ανθρώπινο δυναμικό πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με συμβάσεις εργασίας ΙΔΟΧ ή με μετακίνηση προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σημειώνεται ότι η επάρκεια των πόρων εξαρτάται από τη σύνθεση του προσωπικού των ΤΟΜΥ σε συνέχεια των υφιστάμενων και προγραμματιζόμενων προκηρύξεων πρόσληψης προσωπικού, καθώς και το μηνιαίο μικτό κόστος εργασίας της ΤΟMY, όπως υπολογίζεται με τα ατομικά στοιχεία του φακέλου μισθοδοσίας κάθε εργαζόμενου. Οι υφιστάμενες 5 ΤΟΜΥ δύναται να ενισχυθούν με προσωπικό στη συνέχεια με μέγιστη σύνθεση τα 12 άτομα. Στο πλαίσιο της πράξης ενισχύεται η συνέχιση της λειτουργίας 5 ΤΟΜΥ μέχρι 31/12/2024 με σκοπό την καθολική, προσβάσιμη και ανθρωποκεντρική φροντίδα υγείας με έμφαση στην πρόληψη και διατήρηση της καλής υγείας των ατόμων και της κοινότητας. Ειδικότερα οι ΤΟΜΥ της 5ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας περιγράφονται στο υποέργο ως διακριτά πακέτα εργασίας, με διακριτή έναρξη και λήξη. Η έναρξη φυσικού αντικειμένου και η επιλεξιμότητα δαπανών ξεκινάει από 01/01/2024.

Κατάσταση
Ενταγμένη
Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Απόφαση Ένταξης Πράξης (481.65 KB) 481.65 KB