Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και Εφαρμογών Α.Π.Ε. στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6005112
Δικαιούχος
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Πράξης
1.121.787,31 €
Ημερομηνία ένταξης
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
02.01.02 - Διασφάλιση της Περιβαλλοντικής Αειφορίας, Προσαρμογή στην Κλιματική αλλαγή, Πρόληψη και Διαχείριση κινδύνων
Ειδικός στόχος
RSO2.1 Ενεργειακή απόδοση (ΕΤΠΑ)
Δράση
2.1.1.1 - Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων και Υποδομών – Μεταφερόμενα
Πληροφορίες

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Αντικείμενο της πράξης είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου και περιλαμβάνει δύο (2) υποέργα : Υποέργο 1. Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και Εφαρμογών Α.Π.Ε. στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου 1 Θερμομόνωση εξωτερικών παραπλεύρων επιφανειών 2 Θερμομόνωση δωμάτων 3. Θερμομόνωση στέγης μέσω της τοποθέτησης θερμομόνωσης στη στέγη των κτιρίων σε δύο επίπεδα, ήτοι θερμομόνωση της πλάκας της οροφής κάτω από τη στέγη των κτιρίων και θερμομόνωση εσωτερικά της στέγης 4. Αντικατάσταση των υφιστάμενων κουφωμάτων με νέα Ενεργειακά Κουφώματα 5.Αντικατάσταση υφιστάμενων λεβήτων και καυστήρων 6. Αντικατάσταση Συμβατικών Λαμπτήρων με αντίστοιχους Τεχνολογίας LED 7. Εγκατάσταση Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίου (Building Energy Management System – BEMS) 8. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με εφαρμογή της διαδικασίας του ενεργειακού συμψηφισμού (net-metering). Το κτίριο μετά από την υλοποίηση των παρεμβάσεων προβλέπεται να ανέλθει στην ενεργειακή κατηγορία Β’ (κατά KENAK 2017), από την Ε’ στην οποία είχε καταταχθεί σύμφωνα με το ΠΕΑ (ΑΠ 311498 /2018) υφιστάμενης κατάστασης. Υποέργο 2. Παροχή Υπηρεσιών Ενεργειακού Συμβούλου 1. Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων σύμφωνα με τον ισχύοντα ΚΕΝΑΚ (2017) Με την πράξη αναμένεται εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας της τάξης του 52%, μείωση λειτουργικού κόστους της υποδομής καθώς και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Παραδοτέα πράξης:

Στο πρώτο υποέργο τα παραδοτέα είναι : 1. Θερμομόνωση παράπλευρων εξωτερικών επιφανειών : 1.804 m2 2. Θερμομόνωση δαπέδων συνολικής επιφάνειας : 317m2 3. Θερμομόνωση δωμάτων κάτω από κεκλιμένες στέγες συνολικής επιφάνειας : 2.137 m2 4. Θερμομόνωση κεκλιμένων κεραμοσκεπών συνολικής επιφάνειας : 2.291 m2 5. Ανοιγοκλεινόμενα ενεργειακά κουφώματα συνολικής επιφάνειας ίσης με 90 m2 6. Συρόμενα ενεργειακά κουφώματα συνολικής επιφάνειας ίσης με 346 m2 7.Ενεργειακά κουφώματα θυρών συνολικής επιφάνειας ίσης με 38 m2 8 Δύο (2) Χυτοσιδηροί λέβητες ζεστού νερού θερμικής ισχύος 256 kW 9 Δύο καυστήρες διπλού καυσίμου (Φυσικού Αερίου – DIESEL) κατάλληλης ισχύος (190-500 kW) για τη λειτουργία των παραπάνω χυτοσιδηρών λεβήτων 10. Καυστήρας διπλού καυσίμου (φυσικού αερίου – DIESEL) κατάλληλης ισχύος (250-700 kW) για τη λειτουργία του υφιστάμενου λέβητα ζεστού νερού, ισχύος 548 kW 11.Πεντακόσιοι ογδόντα δύο (582) λαμπτήρες LED tubes, ισχύος 18 W 12.Σαράντα δύο (42) λαμπτήρες LED tubes, ισχύος 7,6W 13. Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίου (Building Energy Management System - BEMS) 14. Σύστημα φωτοβολταϊκών για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με εφαρμογή της διαδικασίας του ενεργειακού συμψηφισμού (net-metering). Στο δεύτερο υποέργο παραδοτέο αποτελεί η Έκθεση Ενεργειακού Ελέγχου και η έκδοση νέου ΠΕΑ με το πέρας των παρεμβάσεων (ενεργειακή αποτίμηση των αποτελεσμάτων του έργου).

Κατάσταση
Ενταγμένη
Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Απόφαση Ένταξης 6005112 (627.54 KB) 627.54 KB