Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ενέργειες προβολής και επικοινωνίας του Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2021-2027»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
604773
Δικαιούχος
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Πράξης
650.000,00
Ημερομηνία ένταξης
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
06.01. Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ
Ειδικός στόχος
TA36(4) Τεχνική Βοήθεια Άρθρου 36(4)
Δράση
6.1 - Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας ΕΤΠΑ
Πληροφορίες

Η πράξη αφορά στην υλοποίηση ενεργειών πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας του Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ» 2021-2027 και των επιμέρους παρεμβάσεών του που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ.
Οι ενέργειες της πράξης συμπεριλαμβάνονται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών Τεχνικής
Βοήθειας ΕΤΠΑ του Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» 2021-2027 (ΑΔΑ:ΨΤΥ87ΛΗ-ΤΟΙ) ως ενέργειες «πληροφόρησης
και επικοινωνίας» και εμπίπτουν στην κατηγορία επιλέξιμων ενεργειών «Β.4. Δημοσιότητα Προβολή και Πληροφόρηση
(Πληροφόρηση και Επικοινωνία)» της Υ.Α. με αρ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/2017 (Β’ 677), όπως ισχύει.
Αναλυτικότερα, η πράξη αφορά στην εξειδίκευση και εφαρμογή της Στρατηγικής Επικοινωνίας του Προγράμματος με την
εκπόνηση του Επικοινωνιακού σχεδίου δράσης και την υλοποίηση ενεργειών προβολής. ενημέρωσης και επικοινωνίας, οι
οποίες, ενδεικτικά, μπορούν να περιλαμβάνουν οργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, διενέργεια σχετικών ερευνών,
παραγωγή και αναπαραγωγή έντυπου /ηλεκτρονικού ενημερωτικού και διαφημιστικού υλικού, προβολή στα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης και το διαδίκτυο (τηλεοπτικά-ραδιοφωνικά μηνύματα, διαφημιστικά αντικείμενα), ανάπτυξη - συντήρηση
δικτυακών τόπων, διάδοση καλών πρακτικών. Η πράξη δύναται να συμπεριλαμβάνει υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας του
Επιχειρησιακού Προγράμματος ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020.
Οι ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας της πράξης απευθύνονται σε δυνητικούς δικαιούχους του Προγράμματος, σε
κοινωνικούς/οικονομικούς φορείς και αρχές ης Περιφέρειας αλλά και στο ευρύ κοινό

Κατάσταση
Ενταγμένη
Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Απόφαση Ένταξης Πράξης (641.67 KB) 641.67 KB