Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Βελτίωση Οδικού Άξονα Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο, Τμήμα: Τέλος Παράκαμψης Γραβιάς - Ισόπεδος Κόμβος Μεταλλείων Βωξίτη

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6004471
Δικαιούχος
Ειδική Υπηρεσία Δημοσιών Έργων Κατασκευής Και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Πράξης
9.485.502,32 €
Ημερομηνία ένταξης
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
03. Ενίσχυση της συνδεσιμότητας της περιφέρειας
Ειδικός στόχος
RSO3.2 Βιώσιμες μεταφορές
Δράση
3.2.1.1 - Κατασκευή οδών για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας της ΠΣΤΕ- Στάδιο Α
Πληροφορίες

Φυσικό αντικείμενο της πράξης: Η Πράξη αφορά στην αναβάθμιση του τμήματος Τέλος Παράκαμψης Γραβιάς - Ισόπεδος Κόμβος Μεταλλείων Βωξίτη του οδικού άξονα Λαμία - Ιτέα - Αντίρριο συνολικού μήκους 4,70km. Το εν λόγω τμήμα ξεκινά μετά το πέρας της παράκαμψης Γραβιάς στη χιλιομετρική θέση 9+300 με βελτίωση ως επί το πλείστον της υφιστάμενης οδού στην περιοχή του Στενορέματος, όπου εκεί ο οδικός άξονας κινείται παράλληλα με το ρέμα από τη Χ.Θ. 10+000 μέχρι και τη Χ.Θ. 13+000, στη συνέχεια και μέχρι το πέρας του προς κατασκευή έργου περί την Χ.Θ.14+000, ακολουθείται νέα χάραξη για την αποφυγή διαδοχικών κλειστών στροφών του υφιστάμενου δρόμου. Στο αντικείμενο του προς κατασκευήν έργου περιλαμβάνεται η εκτέλεση των κάθε είδους χωματουργικών έργων, τεχνικών έργων (οχετών, γεφυρών, τοίχων, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων κλπ.), έργων προστασίας από καταπτώσεις, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήμανσης (κατακόρυφης, οριζόντιας), ασφάλισης, περίφραξης των οδικών έργων, αποχέτευσης-αποστράγγισης, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (οδοφωτισμός υπαίθριων έργων), κλπ. Ποιο συγκεκριμένα προβλέπονται: 1. Η διαπλάτυνση του οδοστρώματος από τα 6,50m - 7,00m περίπου που είναι σήμερα, στα 11,00m με μία λωρίδα κυκλοφορίας και λωρίδα πολλαπλών χρήσεων σε κάθε κατεύθυνση. Το συνολικό πάχος οδοστρωσίας – ασφαλτικών θα ανέλθει σε 59cm με πρόβλεψη αντιπαγετικής στρώσης 20cm στην έδραση και αντιολισθηρής στρώσης 4cm στην άνω επιφάνεια κύλισης της οδού. 2. Πρόσθετη λωρίδα βραδυπορείας στην ανωφέρεια, από τον κόμβο της Βάργιανης μέχρι το πέρας του τμήματος. 3. Εκσκαφή και ασφαλή διαμόρφωση των ανάντη πρανών και κατασκευή τοίχου ύψους 1,50m μεταξύ της οδού και της εκσκαφής και δημιουργία τάφρου αναχαίτισης των καταπτώσεων πλάτους 3,00m σχεδόν σε όλο το μήκος. 4. Τοίχοι αντιστήριξης της οδού προς το Στενόρεμα σε έξι περιοχές, συνολικού μήκους άνω των 500m. 5. Διαμόρφωση σύμφωνα με σύγχρονες προδιαγραφές κόμβου προς τον οικιστικό - τουριστικό προορισμό της Βάργιανης με τοίχο αντιστήριξης μήκους 90m προς το ρέμα και ηλεκτροφωτισμό. 6. Γέφυρα τεσσάρων ανοιγμάτων συνολικού μήκους 121,50m και πλάτους 18,25m μετά τον κόμβο της Βάργιανης. 7. Κατασκευή οκτώ οχετών (πέντε σωληνωτοί διαμέτρου D800-D1400, δύο κιβωτοειδείς 2,00m x 2,00m και ένας 4,00m x 3,00m), με πρόβλεψη στρώσεων φθοράς με κολυμβητούς λίθους και εγκιβωτισμό από σκυρόδεμα κατάντη καθώς και μία τοπική διευθέτηση του ρέματος με συρματοκιβώτια στην περιοχή του μεγάλου οχετού. 8. Προσωρινή διαμόρφωση του κόμβου Μεταλλείων Βωξίτη στο τέλος του έργου προκειμένου η οδός να συναρμοσθεί με την υφιστάμενη. Επίσης, προβλέπονται οι εργασίες μετατόπισης - αποκατάστασης δικτύων Ο.Κ.Ω. και σύνδεσης με αυτά, οι αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες και οι απαιτούμενες απαλλοτριώσεις.

Παραδοτέα πράξης: Το αναβαθμισμένο τμήμα: «Τέλος Παράκαμψης Γραβιάς - Ισόπεδος Κόμβος Μεταλλείων Βωξίτη» του οδικού άξονα Λαμία - Ιτέα - Αντίρριο συνολικού μήκους 4,70km.

Κατάσταση
Ενταγμένη
Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Απόφαση Ένταξης 6004471 (524.6 KB) 524.6 KB