Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες και Σύμβουλοι της ΕΥΔ Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» για το ΕΚΤ+

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6010667
Δικαιούχος
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Πράξης
500.000,00 €
Ημερομηνία ένταξης
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
06.02. Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+
Ειδικός στόχος
TA36(4) Τεχνική Βοήθεια Άρθρου 36(4)
Δράση
6.02 Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ
Πληροφορίες

Φυσικό αντικείμενο της πράξης: Το έργο αφορά στην υποστήριξη της ΕΥΔ κατά την εξειδίκευση των δράσεων, την αξιολόγηση των προτάσεων για ένταξη, την παρακολούθηση της υλοποίησης και τη διοικητική ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων συμπεριλαμβανομένων αυτών του ΕΠ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, την συνδρομή δικαιούχων στην προετοιμασία και υλοποίηση των έργων τους στο πλαίσιο του ΕΚΤ+ του προγράμματος, την παροχή υπηρεσιών συμβούλων για διοικητική ή/και τεχνική συνδρομή της Δ.Α. και των δικαιούχων, την εκπόνηση των αξιολογήσεων που προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021 /1060, την σύνταξη εκθέσεων/μελετών εμπειρογνωμόνων σε εξειδικευμένα θέματα που αφορούν τις παρεμβάσεις ΕΚΤ+ του προγράμματος, μελέτες σχετικά με την αποφυγή διακρίσεων, με την κοινωνική ένταξη σε περιφερειακό επίπεδο, στατιστικές μελέτες, μελέτες για την προετοιμασία, ωρίμανση, βελτιστοποίηση και αποτίμηση των παρεμβάσεων και την κατάρτιση Επιχειρησιακών Σχεδίων Δράσης, κλπ. Οι ενέργειες της πράξης, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ493/2017 όπως ισχύει, εμπίπτουν στην κατηγορία συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας «Β. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και περιλαμβάνονται στην με αρ. πρωτ. 430/14-02-2024 1η τροποποίηση της Απόφασης έγκρισης του προγράμματος ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2021-2027.

Παραδοτέα πράξης: Τα παραδοτέα της πράξης αφορούν σε μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες - έρευνες, παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων, παροχή υπηρεσιών συμβούλων για τη συνδρομή της ΕΥΔ και των Δικαιούχων για τις ανάγκες του προγράμματος σε σχέση με το ΕΚΤ της ΠΠ 2014-2020 και ΕΚΤ+ της ΠΠ 2021-2027. Αναλυτική περιγραφή θα υπάρχει στις επιμέρους δημόσιες συμβάσεις.

Κατάσταση
Ενταγμένη
Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Απόφαση Ένταξης 6010667 (571.54 KB) 571.54 KB