Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-Β' ΦΑΣΗ

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6010982
Δικαιούχος
Δήμος Χαλκιδέων
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Πράξης
1.297.305,23 €
Ημερομηνία ένταξης
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
04.01. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την αναβάθμιση των μηχανισμών και υποδομών για τη στήριξη της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης και της κοινωνικοοινομικής ένταξης
Ειδικός στόχος
RSO4.2 Υποδομές εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΤΠΑ)
Δράση
4.2.2.2 - Υποδομές για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Πληροφορίες

Το έργο αφορά στην κατασκευή μουσικού σχολείου με υπόγειο, ισόγειο και 1ο όροφο, συνολικού εμβαδού 2.190,68μ2 στην Νέα Αρτάκη του Δήμου Χαλκίδας, δυναμικότητας 240 μαθητών, σε οικόπεδο συνολικού εμβαδού 5.512,55 μ2. Η πρώτη φάση κατασκευής του έργου που χρηματοδοτήθηκε κατά την ΠΠ 2014-2020 αφορά τις εργασίες που περιλαμβάνονται μέχρι και την 14η Εντολή Πληρωμής. Στη Β' Φάση περιλαμβάνονται συνοπτικά οι παρακάτω εργασίες: Σε ότι αφορά το κεντρικό κτίριο Α-Β-Γ-Δ Εγκατάσταση των κουφωμάτων αλουμινίου στα παράθυρα. «Γέμισμα» των δαπέδων με τσιμεντοκονία σε όλα τα δάπεδα καθώς επίσης και στα δώματα με ελαφροτσιμεντοκονία ρύσεων εφόσον έχει ολοκληρωθεί η θερμοϋγρομόνωσή τους με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη και τελική επίστρωση ασφαλτόπανου. Διάστρωση των δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, μάρμαρα και οι μαρμαροποδιές στις θέσεις των θυρών,ολοκλήρωση των χώρων υγιεινής με κεραμικά πλακίδια καθώς επίσης και το βιομηχανικό δάπεδο όπου προβλέπεται. Εγκατάσταση του μεταλλικού κλιμακοστασίου στο υπόγειο. Τοποθέτηση του σκελετού των ψευδοροφών γυψοσανίδας με ορυκτές ίνες. Τοποθέτηση των κιγκλιδωμάτων των προβόλων και των κλιμακοστασίων.

Εν συνεχεία θα γίνει η εγκατάσταση των κουφωμάτων (θύρες ξύλινες-μεταλλικές-αλουμινίου-πυράντοχες), των ειδών υγιεινής Εργασίες ελαιοχρωματισμών. Σε ότι αφορά το κτήριο του Αμφιθεάτρου: Ολοκλήρωση των τοιχοποιιών πλήρωσης, της θερμομόνωσης και των εξωτερικών επιχρισμάτων του Αμφιθεάτρου. Κατασκευή της σύμμικτης οροφής και της μεταλλικής κατασκευής του κλιμακοστασίου Μαρμαροποδιές κουφωμάτων θυρών και εσωτερικών παραθύρων. Και εγκατάσταση κουφωμάτων-υαλοστασίων θυρών-παραθύρων και κατασκευή προθηκών αλουμινίου με υαλοπίνακες και θύρες αλουμινίου στο Foyer και στο κλιμακοστάσιο. Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου Εγκατάσταση κιγκλιδωμάτων οπου προβλέπεται. Σε ότι αφορά τις εργασίες Η/Μ: Εγκατάσταση των υδραυλικών δικτύων ύδρευσης, ΖΝΧ και αποχέτευσης καθώς και του δικτύου απορροής ομβρίων των στεγών, των δωμάτων, των προβόλων και τα «περάσματα» διαμέσου στοιχείων σκυροδέματος των δικτύων ομβρίων και αποχέτευσης των μηχανημάτων VRV θέρμανσης/ψύξης εσωτερικά του κτιρίου Α-Β-Γ-Δ σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες. Σωληνώσεις του δικτύου λειτουργίας των VRV και μονάδων εξωτερικών και εσωτερικών μονάδων κτιρίου Α-Β-Γ-Δ Δίκτυα ομβρίων και ύδρευσης-αποχέτευσης με εγκατάσταση αντλητικών συστημάτων λυμάτων και ομβρίων Α-Β-Γ-Δ Ολοκλήρωση αντικεραυνικής προστασίας. Εγκατάσταση των ηλεκτρολογικών σχαρών, των καλωδιώσεων, των ηλεκτρολογικών μηχανισμών, των ηλεκτρολογικών πινάκων, διακοπτικού υλικού, των φωτιστικών σωμάτων , στις προβλεπόμενες θέσεις του κτιρίου Α-Β-Γ-Δ Εγκατάσταση του ανελκυστήρα κτιρίου Α-Β-Γ-Δ και αμφιθεάτρου Εφαρμογή μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας στο κτίριο Α-Β-Γ-Δ

Κατάσταση
Ενταγμένη
Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Απόφαση Ένταξης Πράξης (529.77 KB) 529.77 KB