Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανάπτυξη και λειτουργία Παρατηρητηρίου Υγείας & Περιβάλλοντος ΟΧΕ/ΛΑΠ Ασωπού

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6001751
Δικαιούχος
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Πράξης
1.000.000,00
Ημερομηνία ένταξης
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
05. Ενίσχυση της χωρικής συνοχής στις αστικές περιοχές και την ενδοχώρα της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Ειδικός στόχος
RSO5.2 Ολοκληρωμένη ανάπτυξη στις αγροτικές και παράκτιες περιοχές (ΕΤΠΑ)
Δράση
5.2.1_1- Υποστήριξη της ψηφιοποίησης δημοσίων οργανισμών και ερευνητικών φορέων σε περιοχές εκτός ΒΑΑ - Στάδιο Α’
Πληροφορίες

Η δράση αφορά στην ανάπτυξη και λειτουργία ενός Παρατηρητηρίου Υγείας και Περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή των Οινοφύτων - Ασωπού της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, δράσης που συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της ΟΧΕ/ΛΑΠ Ασωπού. Βασικός στόχος της πρότασης είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μέσω της ανάπτυξης και λειτουργίας νέων εργαλείων ΤΠΕ για την πρόληψη της δημόσιας υγείας και τη διασφάλιση του περιβαλλοντικού κεκτημένου.

Σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι α) η συνεχής ψηφιακή καταγραφή και αξιολόγηση περιβαλλοντικών παραμέτρων της περιοχής του Ασωπού που συλλέγονται από οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, β) η έγκαιρη και σε πραγματικό χρόνο, ανίχνευση και εκτίμηση των περιβαλλοντικών κινδύνων που απειλούν την υγεία των κατοίκων και των εργαζομένων της περιοχής, γ) η συνεχής ψηφιακή καταγραφή στοιχείων νοσηρότητας και θνησιμότητας, δ) η άμεση ενημέρωση φορέων και πολιτών πιθανών υπερβάσεων αναμενόμενων τιμών σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω μετρήσεις και χρήσης προληπτικών και θεραπευτικών παρεμβάσεων από τον πληθυσμό και ε) ο σχεδιασμός δράσεων πρόληψης και προαγωγής υγείας του πληθυσμού.

Περιλαμβάνεται:

- Λειτουργία Παρατηρητηρίου Υγείας και Περιβάλλοντος (Ενδεικτικά: Χαρτογράφηση, σχεδιασμός δράσεων πρόληψης για την εκτίμηση των κινδύνων του τοπικού πληθυσμού και τη διασφάλιση του περιβαλλοντικού κεκτημένου, ηλεκτρονική παροχή τεχνογνωσίας και πρωτογενών– δευτερογενών δεδομένων ελεύθερα και δωρεάν προς όλους.

Ανάπτυξη εργαλείων ΤΠΕ για τη συστηματική παρακολούθηση των κινδύνων (δημόσιας υγείας και περιβάλλοντος). Ανάπτυξη εργαλείων ΤΠΕ (ψηφιακή πλατφόρμα) για τη συστηματική παρακολούθηση των κινδύνων (δημόσιας υγείας και περιβάλλοντος)

- Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού για την πρόληψη της δημόσιας υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος

- Εξειδικευμένες έρευνες, μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες

Κατάσταση
Ενταγμένη
Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Απόφαση Ένταξης Πράξης (619.11 KB) 619.11 KB