Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αναβάθμιση και εμπλουτισμός εκθεσιακού περιεχομένου Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6003248
Δικαιούχος
Δήμος Λαμιέων
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Πράξης
290.000,00
Ημερομηνία ένταξης
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
05. Ενίσχυση της χωρικής συνοχής στις αστικές περιοχές και την ενδοχώρα της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Ειδικός στόχος
RSO5.2 Ολοκληρωμένη ανάπτυξη στις αγροτικές και παράκτιες περιοχές (ΕΤΠΑ)
Δράση
5.2.4.1 Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικών υποδομών σε περιοχές εκτός ΒΑΑ-Στάδιο Α΄
Πληροφορίες

Το προτεινόμενο έργο αφορά στην αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό του εκθεσιακού περιεχομένου του Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών έτσι ώστε να αποδοθεί ταυτότητα στον χώρο, να εμπλουτιστεί η εμπειρία της επίσκεψης, να επικαιροποιηθεί η τεχνολογική υποδομή υποστήριξης της έκθεσης του κέντρου και να ανανεωθούν οι ψηφιακές παραγωγές. Με βάση την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, μπορεί να υποστηριχθεί βάσιμα ότι παρά την πρωτοποριακή για την εποχή της (2006) εγκατάσταση της εκθεσιακής υποδομής, (α) το περιεχόμενο της έκθεσης από τεχνολογικής και αισθητικής άποψης θεωρείται πλέον ξεπερασμένο (β) η εκθεσιακή εμπειρία της επίσκεψης χαρακτηρίζεται ως φτωχή διότι περιορίζεται σε έναν μοναδικό τρόπο προσέγγισης του περιεχομένου (αποκλειστικά ψηφιακά). Το γεγονός αυτό επί πλέον στερεί από πολλές ομάδες επισκεπτών τη δυνατότητα ομαλής και ολοκληρωμένης πραγματοποίησης της επίσκεψης και συγχρόνως αποκλείει για τους ίδιους λόγους δυνητικές ομάδες επισκεπτών (επισκέπτες μεγάλης ηλικίας, άτομα μη εξοικειωμένα με τη τεχνολογία κλπ). Και τα ζητούμενα αναβάθμισης και εμπλουτισμού του εκθεσιακού περιεχομένου γίνονται κατανοητά κυρίως ως ανάγκη εμφύτευσης βιωματικής διάστασης στην εμπειρία επίσκεψης του κέντρου, η οποία να κατευθύνεται όχι τόσο στο φάσμα του τύπου της πληροφορίας, τη θεματολογία ή του όγκου των πληροφοριών, όσο στον τρόπο μετάδοσής τους. Συνεπώς απαιτείται: (α) εμπλουτισμός των μέσων μετάδοσης της πληροφορίας γεγονός που μπορεί να αντιμετωπισθεί με χρήση εποπτικού υλικού πολλαπλής μορφής: αναλογικό, ψηφιακό και διαδραστικό (β) εμφύτευση της βιωματικής διάστασης στην διαδικασία επίσκεψης γεγονός που μπορεί να επιτευχθεί με εμπλουτισμό της έκθεσης με έναν βαθμό δραματικότητας όπως την εισαγωγή της κίνησης του επισκέπτη, την ανάδειξη σημείων κορύφωσης κλπ. και (γ) η χρήση του δεδομένου της ‘’in situ’’ εγκατάστασης του κτηρίου που μπορεί να υλοποιηθεί εύκολα με τη δημιουργία ευκαιριών σύνδεσης του εκθεσιακού χώρου με τον φυσικό χώρο του μνημείου. Η νέα πρόταση δεν σκοπεύει να ανατρέψει με κανέναν τρόπο την ιστορική αφήγηση, η οποία θεωρείται δεδομένη και καταξιωμένη. Ως εκ τούτου η μουσειολογική πρόταση εντοπίζεται στη δημιουργία και τη διάταξη των εκθεματικών ενοτήτων με γνώμονα τη δυνατότητα δημιουργίας εύληπτης νοηματικής αλληλουχίας των ενοτήτων, με σύγχρονη δημιουργία σημείων κορύφωσης και τον υπαινιγμό διαμόρφωσης πορείας κίνησης στον χώρο της έκθεσης.

Κατάσταση
Ενταγμένη
Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Απόφαση Ένταξης Πράξης (511.27 KB) 511.27 KB