Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ. ΔΕΛΦΩΝ – ΦΑΣΗ Α

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6004559
Δικαιούχος
Δήμος Δελφών
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Πράξης
800.930,00
Ημερομηνία ένταξης
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
02. Διασφάλιση της περιβαλλοντικής αειφορίας, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων
Ειδικός στόχος
RSO2.5 Βιώσιμα ύδατα (ΕΤΠΑ)
Δράση
2.5.1.1 - Κατασκευή/Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης – Στάδιο Α
Πληροφορίες

Η πράξη αφορά την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του Διυλιστηρίου Πόσιμου Νερού (ΔΠΝ) στην περιοχή της Άμφισσας
και του Υδραγωγείου αυτού, με την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων ποσοτικής και ποιοτικής διαχείρισης και ελέγχου
των εγκαταστάσεων του Διυλιστηρίου πριν την τελική κατανάλωση των Κοινοτήτων που τροφοδοτούνται από αυτό.
Οι προτεινόμενες λύσεις θα δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες πόσιμου νερού για τις Δημοτικές Ενότητες Άμφισσας, Ιτέας
και Γαλαξιδίου. Με την ολοκλήρωση της πράξης θα είναι εφικτή η συγκέντρωση των πληροφοριών από όλες τις βαθμίδες
επεξεργασίας του Διυλιστηρίου σε Κέντρο Σύστημα Ελέγχου του Διυλιστηρίου και η συνολική επεξεργασία τους

Κατάσταση
Ενταγμένη
Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Απόφαση Ένταξης Πράξης (318.06 KB) 318.06 KB