Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δράσεις δημοσιότητας / marketing της Πολιτιστικής – Περιβαλλοντικής Διαδρομής

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6003262
Δικαιούχος
Αναπτυξιακή Εύβοιας ΑΕ
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Πράξης
240.000,00
Ημερομηνία ένταξης
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
05. Ενίσχυση της χωρικής συνοχής στις αστικές περιοχές και την ενδοχώρα της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Ειδικός στόχος
RSO5.2 Ολοκληρωμένη ανάπτυξη στις αγροτικές και παράκτιες περιοχές (ΕΤΠΑ)
Δράση
5.2.3_1 Προστασία και ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών (εναλλακτικού) τουρισμού σε περιοχές εκτός ΒΑΑ- Στάδιο Α΄
Πληροφορίες

στόχος της παρούσας πρότασης είναι η υλοποίηση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής μέσω ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για την προώθηση και προβολή της Πολιτιστικής Διαδρομής «Οιδίπους». Στόχος του προγράμματος είναι ο συγκερασμός όλων των θεματικών τουριστικών προϊόντων, έχοντας ως βάση τα αρχαία μνημεία. Επιπρόσθετο στόχο αποτελεί η ποσοτική και ποιοτική αύξηση του εισερχόμενου τουρισμού, η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου και η συνολική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και των τουριστικών της επιχειρήσεων, μέσω συνεργειών. Τα κυριότερα προτεινόμενα και περιγραφόμενα μέσα – τεχνικές τουριστικής προβολής περιλαμβάνονται σε δύο διακριτές ενότητες: α) Παραγωγή ποιοτικού περιεχομένου και εικαστικών εφαρμογών και β) Ενέργειες προώθησης και προβολής. Η ανάλυση των μέσων και τεχνικών περιλαμβάνεται σε σχετικό Marketing Plan . Η υλοποίηση του έργου θα συμβάλλει στην προώθηση και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και στην περαιτέρω ανάπτυξη της, προς όφελος της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας. .Σκοπός του έργου είναι η προβολή της Πολιτιστικής Διαδρομής «Οιδίπους» σύμφωνα με την εκτεταμένη και λεπτομερή μελέτη: “Μελέτη Μάρκετινγκ για την Πολιτιστική και Περιβαλλοντική Διαδρομή Στερεάς Ελλάδας” (2018), λαμβάνοντας υπόψιν τα επικαιροποιημένα δεδομένα, καθώς και τις προβλεπόμενες στρατηγικές τουριστικής προβολής των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Διαδρομής, Περιφέρειας και Δήμων, με απώτερο στόχο τον συγκερασμό και την αποφυγή αλληλοεπικάλυψης των προσπαθειών των εμπλεκόμενων φορέων.

Κατάσταση
Ενταγμένη
Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Απόφαση Ένταξης Πράξης (455.32 KB) 455.32 KB